4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás týmto informuje, že vyššie uvedené údaje budú spracované za účelom ponúkania, uzatvárania a plnenia zmlúv o životnom a neživotnom poistení v rozsahu špecifikovanom tu. Prehlasujem, že som sa s ním zoznámil a porozumel mu.4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.

K vyplateniu poistného plnenia potrebujeme:
 • Vyplnené tlačivo "Hlásenie škodovej udalosti" s úradne overeným podpisom totožnosti každej oprávnenej osoby K stiahnutiu tu
 • Vyplnené tlačivo "Hlásenie škodovej udalosti – ďalšie oprávnené osoby" s úradne overeným podpisom K stiahnutiu tu
 • Vyplnené tlačivo - "Vyhlásenie lekára - úmrtie nehodou" K stiahnutiu tu
 • Kópia úmrtného listu
 • Kópia listu o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
 • Zdravotná dokumentácia z priebehu liečby potvrdzujúca vznik poistnej udalosti
 • Kópia policajného záznamu alebo záznamu iného kompetentného orgánu, v prípade ak sa vedie alebo sa viedlo vyšetrovanie
 • Kópia záznamu o registrovanom pracovnom úraze vyhotovená zamestnávateľom - pokiaľ sa nehoda stala na pracovisku
 • Splnomocnenie na zastupovanie žiadateľa (ak žiadosť podáva iná osoba ako osoba, ktorá má nárok na poistné plnenie)
 • Kópiu rodného listu dieťaťa predkladá rodič
 • Kontaktujte nás s uvedenými dokumentmi