4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás týmto informuje, že vyššie uvedené údaje budú spracované za účelom ponúkania, uzatvárania a plnenia zmlúv o životnom a neživotnom poistení v rozsahu špecifikovanom tu. Prehlasujem, že som sa s ním zoznámil a porozumel mu.

K vyplateniu poistného plnenia potrebujeme:
 • Vyplnené tlačivo "Hlásenie škodovej udalosti s úradne overeným podpisom totožnosti každej oprávnenej osoby" - K stiahnutiu tu
 • Vyplnené tlačivo "Hlásenie škodovej udalosti – ďalšie oprávnené osoby s úradne overeným podpisom" - K stiahnutiu tu
 • Kópia úmrtného listu alebo oznámenie o úmrtí poisteného
 • Kópia listu o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
 • Kontakt na lekára, u ktorého mala poistená osoba vedenú zdravotnú dokumentáciu
 • Pitevná správa, ak bola vykonaná pitva
Pokiaľ bola dôvodom úmrtia nehoda, pripojte, prosím, aj nasledovné dokumenty:
 • Vyplnené tlačivo - Vyhlásenie lekára - K stiahnutiu tu
 • Lekárske správy, pokiaľ boli vyhotovené po nehode
 • Zápisnica zamestnávateľa resp. Inšpektorátu práce, pokiaľ bola vyhotovená
 • Policajná správa, pokiaľ boli okolnosti úmrtia vyšetrované políciou
 • Kontaktujte nás s uvedenými dokumentmi

* 4Life direct si vyhradzuje právo vyžiadať v prípade potreby aj inú dokumentáciu za účelom preukázania poistnej udalosti