4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás týmto informuje, že vyššie uvedené údaje budú spracované za účelom ponúkania, uzatvárania a plnenia zmlúv o životnom a neživotnom poistení v rozsahu špecifikovanom tu. Prehlasujem, že som sa s ním zoznámil a porozumel mu.

K vyplateniu poistného plnenia potrebujeme:
 • Vyplnené tlačivo "Hlásenie poistnej udalosti" - K stiahnutiu tu
 • Vyplnené tlačivo "Hlásenie poistnej udalosti – ďalšie oprávnené osoby" - K stiahnutiu tu
 • Overená kópia úmrtného listu alebo oznámenie o úmrtí poisteného
 • Kópia listu o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
 • Kontakt na lekára, u ktorého mala poistená osoba vedenú zdravotnú dokumentáciu
 • Overená kópia občianskeho preukazu oprávnenej osoby/oprávnených osôb, v prípade, že nie je k dispozícii stačí overená kópia cestovného pasu
 • Policajná správa, pokiaľ bola spísaná
 • Pitevná správa, ak bola vykonaná pitva
Pokiaľ bola dôvodom úmrtia nehoda, pripojte, prosím, aj nasledovné dokumenty:
 • Lekárske správy, pokiaľ boli vyhotovené po nehode
 • Zápisnica zamestnávateľa resp. Inšpektorátu práce, pokiaľ bola vyhotovená
 • Zápisnica z nehody, pokiaľ bola vyhotovená
 • Kontaktujte nás s uvedenými dokumentmi

* 4Life direct si vyhradzuje právo vyžiadať v prípade potreby aj inú dokumentáciu za účelom preukázania poistnej udalosti