Produkty

Denné nemocničné dávky

Ak hľadáte niektorú z predchádzajúcich verzií VPP, navštívte, prosím, náš archív VPP.

Ak hľadáte iný dokument alebo potrebujete pomoc, kontaktujte nás, prosím, telefonicky na čísle 02 20 922 555. Alebo vyplňte kontaktný formulár. S radosťou Vám pomôžeme. 

 

Denné nemocničné dávky Stáhnout PDF (136 kB)

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 

Toto sú Všeobecné poistné podmienky poistenia pre prípad hospitalizácie „Denné nemocničné dávky“, ktoré prijalo predstavenstvo spoločnosti Red Sands Insurance Company (Europe) Limited dňa 1. júla 2016 (ďalej len Všeobecné podmienky; „VPP“) a ktorými sa riadia poistné zmluvy uzatvorené od tohto dátumu. 

DEFINÍCIE
Článok 2

Pojmy používané v týchto VPP znamenajú:
1. 4Life Direct – spoločnosť 4Life Direct Insurance Services s.r.o., so sídlom Štetinova 4, 811 06  Bratislava 1, IČO: 47 894 288, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 100512/B, samostatný finančný agent poistiteľa, zapísaný v registri finančných agentov a finančných poradcov vedenom Národnou bankou Slovenska, č. 195201;
2. ochorenie – reakcia tela na patogén, ktorá zapríčiňuje funkčné poruchy, organické zmeny v tkanivách, orgánoch a telových systémoch ako základ pre lekársku diagnózu, ktorá bola vyvolaná alebo ktorá sa začala počas poistnej doby;
3. skôr existujúce zdravotné okolnosti – ochorenie, ochorenia, nehoda alebo iný úraz, ktorý poistený utrpel pred dátumom začatia poistnej doby a ktorý vyžaduje hospitalizáciu alebo 
odbornú lekársku pomoc, ošetrenie, alebo starostlivosť lekára;
4. dieťa/deti – vlastné alebo osvojené deti závislé na poistenom, ktoré sú staršie ako 6 (šesť) mesiacov, a mladšie ako 18 (osemnásť) rokov, a ktoré sú uvedené v poistke;
5. chemoterapia – systémová metóda liečenia rakoviny pomocou liekov proti rakovine, ktoré môžu byť podávané intravenóznou infúziou alebo orálne. Patria sem lieky používané na ničenie rakovinových buniek alebo zabraňovanie rastu nádorov (môžu nimi byť cytotoxické lieky, cielené lieky alebo lieky na biologickú liečbu). Na účely tohto poistenia hormonálna liečba nie je chemoterapiou;
6. hospitalizácia – pobyt v nemocnici, ktorý pomáha udržať, 
obnoviť alebo zlepšiť zdravotný stav pacienta na pokyn lekára vrátane dňa prijatia. Hospitalizácia v súlade s podmienkami VPP nezahŕňa deň prepustenia; pobyt v nemocnici na rehabilitačné účely sa nepovažuje za hospitalizáciu;
7. lekár –  riadne kvalifikovaný, registrovaný zdravotnícky pracovník s licenciou, vykonávajúci činnosť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
8. nehoda – neočakávaná, náhla udalosť, ktorá nastala počas poistnej doby, a ktorú poistený nemohol ovplyvniť, nebola 
zapríčinená jeho zdravotným stavom, vznikla v dôsledku nezávislých vonkajších vplyvov a jej následkom je úraz poisteného a hospitalizácia;
9. dvojnásobná nemocničná dávka – ďalšie poistné plnenie, ktoré zdvojnásobuje dennú nemocničnú dávku v prípade, 
že hospitalizácia je priamym dôsledkom nehody, až do 14 (štrnásť) dní pre každú jednotlivú nehodu;
10. poistka – dokument vystavený spoločnosťou  4Life Direct v mene poistiteľa ako potvrdenie skutočnosti, že poistná zmluva bola uzatvorená;
11. rádioterapia – liečba zhubných nádorov ionizujúcim žiarením;
12. poistná doba – obdobie začínajúce dňom uvedeným v poistke, ak bola žiadosť doručená pred týmto dňom, a trvajúce až do ukončenia poistnej zmluvy;
13. poistné – suma splatná na základe poistnej zmluvy, ktorej výška je špecifikovaná v poistke, vyjadrená v oficiálnej mene Slovenskej republiky, stanovená na základe sadzobníka poistného platného ku dňu podania žiadosti;
14. dodatočné poistné – poistné za štvrté a každé ďalšie dieťa, ktoré sa poisťuje v rámci variantu poistenie rodiny s manželom/manželkou (druhom/družkou);
15. nemocnica – zdravotnícke zariadenie, ktoré je definované platnými právnymi predpismi ako zariadenie nepretržite 
poskytujúce neodkladnú zdravotnú starostlivosť, špecializovanú zdravotnú starostlivosť a s ňou súvisiacu ambulantnú zdravotnú starostlivosť a lekárenskú starostlivosť v nemocničnej lekárni, zamestnávajúce profesionálny a kvalifikovaný 
zdravotnícky personál na plný úväzok, nachádzajúce sa v Slovenskej republike, s výnimkou domov ošetrovateľskej starostlivosti, zariadení s opatrovateľskou službou, kúpeľov, karanténnych zariadení, hospicov, liečební, zariadení na hydroterapiu, centier pre liečbu drogovo závislých, opatrovateľských domov pre zotavujúcich sa pacientov a staršie osoby, kliník a centier pre liečbu duševných ochorení, a to ani keď sa podľa platnej právnej úpravy Slovenskej republiky formálne nazývajú nemocnicami;
16. poistné plnenie – suma, ktorá sa má vyplatiť poistenému v prípade poistnej udalosti, splatná v súlade s podmienkami poistnej zmluvy;
17. dodatočné dávky – doplnková zmluva (ak je zvolená) k poistnej zmluve o denných nemocničných dávkach, ktorá sa pridáva s dodatočným poistným a je tak označená v poistke;
18. denná dávka – suma uvedená v aktuálnej poistke, ktorá sa má vyplatiť poistenému za každý deň hospitalizácie, splatná v súlade s podmienkami poistnej zmluvy;
19. poistník – fyzická osoba uzatvárajúca poistnú zmluvu s poistiteľom;
20. poistený – fyzická osoba uvedená v poistke ako osoba, v prospech ktorej sa uzatvorila poistná zmluva;
21. poistiteľ – Red Sands Insurance Company (Europe) Limited, so sídlom na adrese Level 3 Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltár;
22. poistná zmluva – poistná zmluva „Denné nemocničné dávky“ uzatvorená na základe žiadosti a v súlade s týmito VPP;
23. úraz/zranenie – fyzické poranenie tela poisteného zvyčajne v dôsledku mechanickej sily, chemikálie alebo teploty, ktoré si vyžaduje odbornú lekársku pomoc, liečbu, starostlivosť alebo hospitalizáciu;
24. žiadosť – žiadosť o uzatvorenie poistnej zmluvy podaná na základe tlačiva pripraveného poistiteľom;
25. manžel/manželka (druh/družka) – osoba uvedená v poistke, s ktorou je poistený v manželskom zväzku ku dňu vzniku poistnej udalosti predpokladanej v poistnej zmluve, alebo s ktorou je poistený k tomuto dňu v neformálnom zväzku (v partnerskom spolužití) a žijú v spoločnej domácnosti, pričom obaja partneri sú slobodní;
26. dávka v podobe vrátenia peňazí – suma vyplatená po 5. výročí poistnej zmluvy a potom každých ďalších päť rokov za predpokladu, že ku dňu poskytnutia dávky v podobe vrátenia peňazí je poistná zmluva stále v platnosti a nebola ukončená;
27. žiadateľ – osoba, ktorá je oprávnená požiadať o poistné plnenie.

PREDMET A ROZSAH POISTNEJ ZMLUVY
Článok 3

1. Predmetom poistenia je hospitalizácia poisteného. 
2. Rozsah poistenia sa vzťahuje na poistnú udalosť, ktorou je hospitalizácia poisteného počas poistnej doby následkom 
nehody alebo ochorenia v súlade s podmienkami obsiahnutými vo VPP, a v prípade hospitalizácie ako následku nehody pod podmienkou, že hospitalizácia nastala do 30 (tridsať) dní po nehode.
3. Existujú tri varianty uzatvorenia poistnej zmluvy:
a) poistenie len účastníka, keď existuje jeden poistený, alebo
b) poistenie účastníka a jeho manžela/manželky (druha/družky), pričom manžel/manželka (druh/družka) je dodatočným poisteným; 
c) poistenie rodiny s manželom/manželkou (druhom/družkou) a až 3 (troch) detí, pričom manžel/manželka (druh/družka) a deti sú v poistke uvedení ako dodatočne poistení. Viac ako 3 (tri) deti môžu byť poistené  v rodinnom variante po zaplatení dodatočného poistného za každé ďalšie dieťa.

UZATVORENIE POISTNEJ ZMLUVY
Článok 4

1. Za podmienok uvedených v Článku 4 bode 2 je Poistná  zmluva uzatvorená v prípade, že sú súčasne splnené nižšie uvedené podmienky:
a) ku dňu uzatvorenia poistnej zmluvy tak poistník, ako aj poistený, ktorý nie je dieťaťom, dovŕšili vek najmenej 18 (osemnásť) rokov (a poistený nedovŕšil vek 76 (sedemdesiatšesť) rokov,
b) poistiteľ prevzal žiadosť podpísanú poistníkom a poisteným ktorý nie je dieťaťom, a
c) poistiteľ žiadosť preskúmal, prijal ju a vystavil poistku ako potvrdenie skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu poistnej zmluvy.
2. Poistiteľ si vyhradzuje právo odmietnuť uzatvoriť poistnú zmluvu alebo navrhnúť zmenu jej podmienok v zmysle platnej právnej úpravy.

DOBA POISTNEJ ZMLUVY
Článok 5

1. Poistná zmluva  nadobúda účinnosť dňom uvedeným v poistke za predpokladu, že žiadosť bola doručená 4Life Direct pred dátumom začatia uvedeným v poistke. 
2. Poistník má právo od poistnej zmluvy písomne odstúpiť v lehote 30 (tridsiatich) dní odo dňa, keď mu poistiteľ oznámil, že poistná zmluva bola uzatvorená. V prípade, že poistník odstúpi od poistnej zmluvy v tejto lehote, poistiteľ vráti poistníkovi zaplatené poistné v plnom rozsahu.
3. Poistná zmluva je uzavretá na dobu 5 (piatich) rokov odo dňa jej účinnosti za podmienok uvedených Článku 5 bod 7 a 8 a článku 6 nižšie. Poistiteľ informuje poistníka o podmienkach obnovy aspoň 45 dní pred uplynutím poistnej doby.
4.  Na schválenie podmienok obnovy poistnej zmluvy predložených poistiteľom podľa bodu 3 tohto článku, je poistník povinný zaplatiť poistné vyplývajúce z týchto predložených podmienok. V prípade, že toto poistné nebude uhradené v lehote uvedenej v podmienkach obnovy poistnej zmluvy predložených poisťovateľom, poistná zmluva nebude pokračovať a ukončí sa uplynutím pôvodnej poistnej doby.  
5. Poistník má právo kedykoľvek ukončiť poistnú zmluvu doručením písomnej výpovede kedykoľvek ku koncu mesiaca, za ktorý bolo zaplatené posledné poistné. Poistné, ktoré už bolo zaplatené, sa nevracia, ak právne predpisy nestanovujú inak.
6. Deti, ktoré spĺňajú stanovené podmienky, prestávajú byť poistené v zmysle podmienok poistnej zmluvy v okamihu 
dovŕšenia veku 18 (osemnásť) rokov. Ak poistený alebo jeho manžel/manželka (druh/družka) dovŕši vek 80 (osemdesiat) rokov, poistné krytie vo vzťahu k tejto osobe zanikne.
7. Poistná zmluva zaniká smrťou poisteného, alebo dňom, keď poistený dosiahne vek 80 (osemdesiat) rokov s výhradou bodu 8 nižšie.
8. Pokiaľ je uzatvorená poistná zmluva vo variante poistenia účastníka a  jeho manžela/manželky, druha/družky alebo 
rodiny, v prípade smrti jedného z manžela/manželky, druha/družky alebo v prípade dosiahnutia veku 80 (osemdesiatich) rokov manžela/manželky, druha/družky poistná zmluva nezaniká, pričom druhý manžel/manželka (druh/družka) zostáva poistený za predpokladu, že poistné bude aj naďalej uhrádzané riadne a včas. V takomto prípade sa poistenie vo variante poistenia účastníka poistnej zmluvy a jeho manžela/manželky (druha/družky) mení na variant individuálnej zmluvy s nemennou dennou dávkou, a rodinný variant ostáva bez zmeny. Poistná zmluva uzatvorená vo variante poistenia účastníka a  jeho manžela/manželky, druha/družky alebo rodiny končí dňom úmrtia druhého manžela/manželky, druha/družky, alebo dátumom dosiahnutia veku 80 (osemdesiatich) rokov.
9. V prípade, že dôjde k zániku manželstva alebo k zániku partnerského spolužitia uvedeného v Článku 2 bod 25, pričom poistná zmluva je uzatvorená vo variante poistenia účastníka a jeho manžela/manželky (druha/družky), je možné na žiadosť poistníka a na základe súhlasu poisteného, a za podmienok, ktoré stanoví poistiteľ, aby poistná zmluva aj naďalej platila vo variante poistenia účastníka poistnej zmluvy a jeho manžela/manželky (druha/ družky), alebo vo variante poistenia len jedného účastníka akojediného poisteného vo vzťahu ku každému poistenému.
10. V prípade smrti poistníka, ktorý nie je poisteným, prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy na poisteného.  

POISTNÉ
Článok 6

1. Poistník je povinný platiť poistné. Poistné je splatné ako bežné poistné za mesiac, pričom každý mesiac predstavuje 
poistné obdobie, a to vo výške uvedenej v poistke podľa voľby poistníka.
2. Pokiaľ aj napriek predchádzajúcej výzve zo strany poistiteľa neuhradí poistník poistné po splatnosti v dodatočnej lehote 1 mesiaca odo dňa doručenia výzvy, bude poistná zmluva považovaná za vypovedanú zo strany poistníka ku dňu 
uplynutia dodatočnej lehoty a zodpovednosť poistiteľa podľa Článku 9 tým zanikne.
3. Poistné sa vypočítava na základe príslušného vekového rozpätia poisteného a zohľadňuje druh a výšku poistného 
plnenia, pravdepodobnosť vyplatenia poistného plnenia v danom vekovom rozpätí, ako aj výdavky a náklady, ktoré vzniknú pri uzatváraní a spravovaní poistnej zmluvy. 
4. V prípade omeškania s platbami poistného slúžia už uhradené sumy predovšetkým na pokrytie nedoplatkov.

ZMENA POISTNÉHO PLNENIA
Článok 7

1. Na žiadosť poistníka a po získaní súhlasu od poisteného, poistiteľ predloží podmienky pridania ďalšieho dieťaťa, zmeny variantu a zmeny dennej dávky uvedenej v poistke. 
2. Poistiteľ poskytne poistníkovi novú poistku ako potvrdenie takýchto zmien poistnej zmluvy.
3. V prípade pridania ďalšieho poisteného sa budú podmienky uvedené v Článku 8 počítať od dňa pridania ďalšieho 
poisteného, teda dátumu účinnosti novej poistky, ale iba pre osobu, ktorá bola pridaná.
4. V prípade zvýšenia dennej dávky sa budú podmienky uvedené v Článku 8 bod 5 počítať odo dňa zvýšenia dennej dávky uvedenej v poistke, ale len vo výške, o ktorú sa denná dávka zvyšuje.

POISTNÉ PLNENIE
Článok 8

1. Za podmienok uvedených v poistnej zmluve poisťovateľ vyplatí poistné plnenie v prípade hospitalizácie dlhšej ako 2 (dva) dni v dôsledku úrazu alebo ochorenia počas poistnej doby. Hospitalizácia v súlade s podmienkami VPP nezahŕňa deň prepustenia.
2.  Denná dávka vo vzťahu k deťom vo veku do 5 (päť) rokov bude vo výške 50 % dennej dávky uvedenej v poistnej zmluve.
3. Poistné plnenie sa bude rovnať dennej dávke pre každý po sebe nasledujúci deň hospitalizácie, a to až do 90 (deväťdesiat) dní pre jednotlivé nehody, ochorenia alebo úrazy, alebo inú súvisiacu nehodu, ochorenie alebo úraz.
4. Počas poistnej doby vyplatí poisťovateľ jednorazovú paušálnu sumu rovnajúcu sa päťnásobnej dennej dávke uvedenej v poistke v prípade chemoterapie alebo rádioterapie. Poistné plnenie každému poistenému vypláca v súlade s Článkom 8 bod 5 písm. b) a jeho výlukami ako sú uvedené v Článku 10, a je obmedzené na výplatu jedného poistného plnenia na osobu poisteného počas poistnej doby.
5. Uplatňujú sa nasledujúce „vylúčené obdobia“:
a) Hospitalizácia následkom nehody – krytie sa začína v deň začiatku poistnej doby (t. j. nie je tu žiadne vylúčené obdobie);
b) Hospitalizácia z dôvodu ochorenia – krytie sa začína 6 (šesť) mesiacov odo dňa začiatku poistnej doby;
c)  Nadväzujúce obdobia hospitalizácie spôsobené rovnakými dôvodmi sa budú považovať za spôsobené tou istou nehodou alebo ochorením, ak celková dĺžka hospitalizácie presiahla 90 (deväťdesiat) dní, ibaže je obdobie od poslednej hospitalizácie, za ktorú bolo vyplatené poistné plnenie, dlhšie než 12 (dvanásť) mesiacov. 
6. Záväzok vyplatiť dávku v podobe vrátenia peňazí rovnajúcu sa 10 % všetkých platieb poistného zaplatených počas predchádzajúcich 5 (piatich) rokov poistnej zmluvy vzniká v prípade, že poistná zmluva je stále platná na konci každého 5. výročia poistnej zmluvy a nebola ukončená a ak počas predchádzajúcich 5 (piatich) rokov nebolo vyplatené žiadne poistné plnenie. 
7. Ak bola dohodnutá dvojnásobná nemocničná dávka, za podmienok uvedených v Článku 2 bod 9 týchto VPP, počas prvých 14 dní hospitalizácie v dôsledku úrazu pacienta sa vyplatí dvojnásobná suma dennej dávky. Akákoľvek ďalšia hospitalizácia sa obmedzuje na základnú sumu dennej dávky.
8. Poistiteľ prevezme povinnosť poistníka uhrádzať poistné podľa poistnej zmluvy „Denné nemocničné dávky“ za každý mesiac, v ktorom vznikne povinnosť vyplatiť poistné plnenie v súlade s Článkom 9 bod 1.
9. V prípade, že sa poistné platí za mesiac, v ktorom vznikne povinnosť vyplatiť poistné plnenie, poistiteľ uhradí splatné poistné plnenie a zaplatené poistné.

VÝPLATA POISTNÉHO PLNENIA
Článok 9

1. Záväzok vyplatiť poistné plnenie vzniká v prípade hospitalizácie poisteného počas poistného obdobia.  Poistné plnenie sa vyplatí do 7 (siedmich) pracovných dní po tom, čo bude poistiteľovi (prostredníctvom spoločnosti 4Life Direct) predložená kompletná žiadosť o vyplatenie poistného plnenia podľa vzoru uvedeného na webovej stránke spoločnosti 4Life Direct, ktorý je k dispozícií na www.4lifedirect.sk. Poistné plnenie sa prevedie a vyplatí vo výške uvedenej v poistke a v Článku 8. Lehota vyplatenia poistného plnenia nebude dlhšia ako zákonom stanovené lehoty na výplatu. 
2. Žiadateľ je povinný oznámiť poistiteľovi prostredníctvom 4Life Direct poistnú udalosť, ktorá odôvodňuje vyplatenie poistného plnenia do 7 (siedmich) dní odo dňa, keď došlo k poistnej udalosti, alebo do 7 (siedmich) dní od dátumu zániku dôvodov nemožnosti komunikácie v dôsledku zdravotného stavu žiadateľa.
3. Poistiteľ prostredníctvom 4Life Direct informuje žiadateľa písomne alebo iným spôsobom, s ktorým žiadateľ súhlasil, ktoré dokumenty sú potrebné na preukázanie povinnosti poistiteľa alebo výšky poistného plnenia, ak je to nevyhnutné pre ďalší postup. Nevyčerpávajúci zoznam dokumentácie je k dispozícii na webovej stránke spoločnosti 4Life Direct www.4lifedirect.sk. Ak žiadateľ neposkytne požadované informácie alebo dokumentáciu, ktorá sa bude odôvodnene požadovať na posúdenie žiadosti, 4Life Direct žiadosť nespracuje, kým sa uvedené informácie alebo dokumentácia nesprístupnia.
4. Žiadateľ je povinný uviesť všetky informácie v súlade so skutočnosťou.
5. Poistiteľ si vyhradzuje právo požadovať od poisteného, aby podstúpil ďalšie lekárske testy u určeného lekára (podľa pokynov poistiteľa), ktorých náklady však znáša poistiteľ. Všetky poistné plnenia podľa VPP budú vyplatené na základe konečného výsledku lekárskych testov.

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI POISTITEĽA
Článok 10

1. Povinnosť poistiteľa vyplatiť poistné plnenie nevzniká, pokiaľ by k vzniku nároku došlo priamo alebo následkom:
a) tehotenstva;
b)  vrodených alebo s tým súvisiacich zdravotných okolností a abnormalít, ktorými poistený trpel pred začiatkom poistnej doby;
c) konania zahraničného nepriateľa, vojny (vyhlásenej alebo nie), občianskej vojny, povstania, štrajku, výluky, vzbury, rebélie, revolúcie, násilného prevzatia moci,  zapojenia sa do ozbrojených síl, armády alebo polovojenských organizácií;
d) epidémií vyhlásených kompetentnými zdravotnými úradmi Slovenskej republiky;
e) skôr existujúcich zdravotných okolností;
f)  hospitalizácií alebo iných rutinných prehliadok, ktoré nie sú dôsledkom nehody alebo ochorenia;
g) akéhokoľvek konania, ktoré je v rozpore so zákonom;
h) kozmetického stomatologického ošetrenia;
i) pobytov v liečebniach, domoch ošetrovateľskej starostlivosti, sanatóriách, karanténnych zónach, hospicoch, liečebných a kúpeľných centrách, kúpeľoch, zariadeniach na hydroterapiu alebo karanténe,
j) opätovného prijatia do nemocnice z rovnakého alebo podobného dôvodu v rámci 12 (dvanástich) mesiacov za podmienok uvedených v Článku 8 bod 5;
k) toho, že bol pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo liekov ovplyvňujúcich schopnosť uvažovať, s výnimkou liekov predpísaných registrovaným praktickým lekárom;
l) nebezpečných prác zahŕňajúc napríklad, ale nie výlučne, prácu v hĺbke 40 (štyridsať) a viac metrov pod vodou, prácu 
s výbušninami, alebo prácu vo výškach nad 20 (dvadsať) metrov (v inom ako bežnom kancelárskom prostredí) alebo prácu v baniach;
m) hospitalizácie neregistrovaným lekárom;
n) žiarenia, jadrovej reakcie, rádioaktívnej kontaminácie, chemickej kontaminácie zahrňujúc kontamináciu z jedov, jedovatých plynov alebo výparov;
o) horolezectva, podvodných činností, jaskyniarstva, parašutizmu, závesného lietania, bungee jumpingu, zimných, vodných alebo motoristických športov, rekreačných bojových umení, profesionálnych športov;
p) zranenia počas aktívnej služby alebo prebiehajúceho tréningu akýchkoľvek vojenských síl, obranných síl, polície, vojenských agentúr na ochranu osôb, majetku alebo polovojenských organizácií;
q) úmyselne vyvolaného úrazu vlastnej osoby alebo pokusu o samovraždu;
r) drogovej závislosti, alebo liečby psychologických porúch a psychiatrickej liečby;
s)  leteckej dopravy inej ako platenej prepravy lietadlom pilotom 
s riadnym oprávnením v lietadle s pevnými krídlami s platným 
certifikátom vydaným na lietanie prevádzkovaným leteckou alebo chartrovou spoločnosťou s riadnym oprávnením, ktoré prevádzkuje lety medzi zaregistrovanými komerčnými letiskami;
t) kozmetickej alebo plastickej chirurgie, neplodnosti, umelého oplodnenia, obezity alebo liečby podľa vlastného výberu poisteného, ibaže ide o dôsledok úrazu vyvolaného nehodou.
2.  Pobyt v nemocnici na rehabilitačné účely sa nepovažuje za hospitalizáciu.

SŤAŽNOSTI 
Článok 11

1. Sťažnosti alebo otázky týkajúce sa poistných zmlúv by sa mali oznámiť poistiteľovi na adrese Klientskeho centra 4Life Direct uvedenej v Článku 2 bod 1 vyššie. Korešpondencia vo veciach sťažností a žiadostí medzi účastníkmi sa vykonáva v písomnej, ústnej alebo elektronickej podobe. V každom prípade je oznamovateľ povinný vždy uviesť číslo poistky, ktorej sa dané vyhlásenie týka.
2. Do 30 dní od doručenia sťažností bude zaslaná písomná odpoveď. V prípade neschopnosti doručiť odpoveď v tejto lehote bude poistiteľ prostredníctvom spoločnosti 4Life Direct informovať sťažovateľa o dôvodoch oneskorenia odpovede a uvedie predpokladaný termín odpovede v lehote najviac 60 (šesťdesiat) dní od prijatia sťažnosti.
3. Pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že nedostala dostatočné vysvetlenie, alebo že sa podaná sťažnosť vybavuje nevhodným alebo nedostatočným spôsobom, je oprávnená obrátiť sa so svojou sťažnosťou priamo na poistiteľa alebo na Národnú banku Slovenska na adrese Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Článok 12

1. V súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, týmto poistník a poistený udeľujú poistiteľovi a spoločnosti 4Life Direct svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, vrátane ich mena a priezviska, adresy trvalého bydliska, adresy prechodného bydliska, rodného čísla, ak bolo pridelené, dátumu narodenia, miesta a okresu narodenia, občianstva, druhu a čísla preukazu totožnosti, telefonického kontaktu, faxového kontaktu a emailovej adresy, a to na účely a v súlade s podmienkami uvedenými v tomto Článku 12. 
2. Na základe písomnej žiadosti je poistník alebo poistený oprávnený požadovať od poistiteľa alebo 4Life Direct (a) potvrdenie, či sú alebo nie sú ich osobné údaje spracúvané, (b) informáciu o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme, (c) presné informácie o zdroji, z ktorého získali ich osobné údaje na spracúvanie, (d) zoznam ich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (e) opravu alebo likvidáciu ich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, (f) likvidáciu ich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, (g) likvidáciu ich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, (h) blokovanie ich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu na spracúvanie osobných údajov. Bez ohľadu na ustanovenia tohto bodu, v prípade podozrenia neoprávneného spracúvania osobných údajov je poistník alebo poistený oprávnený podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Práva poistníka a poisteného sú vymedzené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
3. Osobné údaje sú zhromažďované a spracúvané v súlade s poistnou zmluvou na účely identifikácie a overenia identity poistníka a poisteného a na účely plnenia práv a povinností poistiteľa alebo spoločnosti 4Life Direct podľa poistnej zmluvy pri  zdokumentovaní úkonov, umožňovaní vykonávania dohľadu a plnení povinností a úloh poistiteľa a 4Life Direct v súlade s relevantnými právnymi predpismi, ktoré upravujú činnosti poistiteľa a v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ako aj na účely  marketingu.
4. Týmto udelený súhlas je platný, pokiaľ existuje potreba spracúvania osobných údajov v zmysle Článku 12 bod 3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu môže byť odvolaný kedykoľvek.  
5. Jedným zo sprostredkovateľov poistiteľa poverených na spracúvanie osobných údajov v mene poistiteľa je spoločnosť 4Life Direct. 
6. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov poistiteľa je k dispozícii na webovej stránke spoločnosti 4Life Direct: www.4lifedirect.sk.
7. Poistník a poistený týmto udeľujú poisťovateľovi a 4Life Direct súhlas na ich kontaktovanie prostredníctvom automatizovaného telefónneho a komunikačného systému, emailu, SMS. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.  

ĎALŠIE USTANOVENIA
Článok 13

1. Všetky oznámenia alebo vyhlásenia zmluvných strán by sa mali druhej strane predkladať písomne, v slovenskom jazyku, mali by sa zasielať na náklady odosielateľa, alebo elektronickými komunikačnými prostriedkami, pričom elektronickú komunikáciu bude poistiteľ prijímať a uchovávať na dátovom nosiči; Článok 11 bod 1 tým nie je dotknutý.
2. Všetky oznámenia alebo vyhlásenia poistníka alebo poisteného je potrebné doručiť v slovenskom jazyku na adresu spoločnosti 4Life Direct uvedenú v Článku 2 bod 1. V prípade, že je nutné preložiť dokumenty týkajúce sa výplaty poistného plnenia do slovenského jazyka, je osoba, ktorá vznáša príslušný nárok, povinná zaistiť ich overený preklad do slovenského jazyka.
3. Poistený a poistník majú povinnosť informovať poistiteľa prostredníctvom spoločnosti 4Life Direct o všetkých zmenách osobných údajov uvedených v žiadosti.
4. Tieto VPP spoločne s poistkou a žiadosťou tvoria   poistnú zmluvu a je nutné ich vykladať ako jeden dokument.
5. Poistné plnenie vyplácané na základe zmluvy podlieha dani z príjmu v súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu.
6. Uvedené poistenie je poistením bez nároku na odkupné a pri ukončení poistenia sa nestanovuje odkupná hodnota. Oprávnená osoba sa nebude podieľať na výnosoch poistiteľa.
7. Informácie o solventnosti a finančnom stave poistiteľa sú dispozícii k nahliadnutiu na www.redsands.gi.
8. Skutočnosti neupravené týmito VPP sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky.  
9. Poistník a poistený môžu tiež podať návrh na alternatívne riešenie sporov v konaní podľa zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov za predpokladu, že sú splnené 
podmienky tohto zákona.
V prípade sporu medzi zmluvnými stranami budú všetky spory prejednávané a rozhodované všeobecnými súdmi Slovenskej republiky. 

NS/VPP/v3/01.07.2016

 E. O’Regan
Generálny riaditeľ
Red Sands Insurance Company (Europe) Limited

Opravte prosím nasledujúce nesprávne údaje
*
*
*
*
OK

Dokumenty k stiahnutiu

Kontakt

Ocenenia

 

Nasledujte nás

4Life Direct Facebook.com 4Life Direct You Tube

4Life DIRECT SVET