Produkty

Úrazové poistenie

Ak hľadáte niektorú z predchádzajúcich verzií VPP, navštívte, prosím, náš archív VPP.

Ak hľadáte iný dokument alebo potrebujete pomoc, kontaktujte nás, prosím, telefonicky na čísle 02 20 922 555. Alebo vyplňte kontaktný formulár. S radosťou Vám pomôžeme. 

Úrazové poistenie Stáhnout PDF (705 kB)

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 

Týmito všeobecnými poistnými podmienkami poistenia invalidity spôsobenej nehodou „Úrazové poistenie“, ktoré prijalo predstavenstvo spoločnosti Red Sands Insurance Company (Europe) Limited dňa 25. apríla 2016, ďalej len VPP, sa riadia zmluvy uzatvorené od tohto dátumu. 

DEFINÍCIE
Článok 2

Pojmy používané v týchto VPP znamenajú (ak má slovo takýto význam, používa sa vo VPP kurzívou):

 1. 4Life Direct – spoločnosť 4Life Direct Insurance Services s.r.o., so sídlom Štetinova 4, 811 06 Bratislava, IČO: 47894288, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 100512/B, samostatný finančný agent poistiteľa, zapísaný v registri finančných agentov a finančných poradcov vedenom Národnou bankou Slovenska pod č. 195201;
 2. ochorenie – reakcia tela na patogén, ktorá zapríčiňuje funkčné poruchy, organické zmeny v tkanivách, orgánoch a telových systémoch ako základ pre lekársku diagnózu, ktorá bola vyvolaná alebo ktorá sa začala počas trvania poistnej zmluvy;
 3. skôr existujúce zdravotné okolnosti ochorenie, ochorenia,  nehoda alebo iný úraz, ktorý poistený utrpel pred dátumom začatia poistnej zmluvy (alebo v prípade obnovenia zmluvy pred začatím obnoveného obdobia), a ktorý vyžaduje hospitalizáciu alebo odbornú lekársku pomoc, ošetrenie, alebo starostlivosť lekára;
 4. hospitalizácia – ústavná zdravotná starostlivosť v dôsledku nehodou spôsobeného úrazu, na ktorú sa vzťahuje Tabuľka Poistných plnení v zmysle článku 9 bod 11 a ku ktorej došlo do 30 (tridsiatich) dní od nehody, s cieľom pomôcť obnoviť alebo zlepšiť zdravotný stav pacienta na pokyn lekára vrátane dňa prijatia. Hospitalizácia v súlade s podmienkami VPP nezahŕňa deň prepustenia;
 5. lekár – riadne kvalifikovaný zdravotnícky pracovník vykonávajúci činnosť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky
 6. nehoda – neočakávaná, náhla udalosť, ktorá nastala počas trvania poistnej zmluvy, a ktorú poistený nemohol ovplyvniť, nebola zapríčinená jeho zdravotným stavom, vznikla v dôsledku nezávislých vonkajších vplyvov a jej následkom je úraz poisteného;
 7. popáleniny – popáleniny druhého, tretieho a štvrtého stupňa, poškodenie alebo zničenie kože, ktoré preniká za epidermis (vrchná vrstva kože) až k základovému tkanivu, svalom a kostiam a pokrýva aspoň 30 % povrchu tela;
 8. paraplégia – celková, stála a nenapraviteľná paralýza dolnej časti tela vrátane nôh;
 9. cestujúci – osoba cestujúca s platným lístkom verejnou dopravou licencovaného dopravcu;
 10. poistka – dokument vystavený spoločnosťou
  4Life Direct v mene poistiteľa ako potvrdenie skutočnosti, že poistná zmluva bola uzatvorená;
 11. poistné – suma splatná na základe poistnej zmluvy, ktorej výška je špecifikovaná v poistke, vyjadrená v oficiálnej mene Slovenskej republiky, stanovená na základe sadzobníka poistného, platného ku dňu podania žiadosti;
 12. poistné plnenie – suma, ktorá sa má vyplatiť poistenému v prípade poistnej udalosti, splatná v súlade s podmienkami poistnej zmluvy;
 13. denná dávka – suma, ktorá sa má vyplatiť poistenému za každý deň hospitalizácie, splatná v súlade s podmienkami poistnej zmluvy;
 14. nemocnica – zdravotnícke zariadenie nepretržite poskytujúce neodkladnú zdravotnú starostlivosť, špecializovanú zdravotnú starostlivosť a s ňou súvisiacu ambulantnú zdravotnú starostlivosť a lekárenskú starostlivosť v nemocničnej lekárni, zamestnávajúce profesionálny a kvalifikovaný zdravotnícky personál na plný úväzok, nachádzajúce sa v Slovenskej republike, s výnimkou domov ošetrovateľskej starostlivosti, zariadení s opatrovateľskou službou, kúpeľov, karanténnych zariadení, hospicov, liečební, zariadení na hydroterapiu, centier pre liečbu drogovo závislých, opatrovateľských domov pre zotavujúcich sa pacientov a staršie osoby, kliník a centier pre liečbu duševných ochorení, a to ani keď sa podľa platnej právnej úpravy Slovenskej republiky formálne nazývajú nemocnicami;
 15. tetraplegia (quadriplegia) – celková, trvalá a nezvratná strata ovládania všetkých štyroch končatín;
 16. trvalá invalidita – zdravotný stav spôsobený nehodou charakterizovanou v súlade s príslušnou definíciou stanovenou zákonom o dávkach sociálneho zabezpečenia ako invalidita spôsobujúca trvalú stratu aspoň 70 % schopnosti vykonávať akékoľvek povolanie, ku ktorej dochádza pred bežným dôchodkovým vekom, a  ktorá bude podľa lekárskych potvrdení trvať po zvyšok života osoby. Trvalá invalidita musí byť potvrdená rozhodnutím príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne alebo jej právneho nástupcu o  invalidite v rozsahu aspoň 70 %;
 17. trvalé poškodenie mozgu – odumretie mozgového tkaniva vedúce k stálemu a nenapraviteľnému neurologickému deficitu;
 18. trvalé znetvorenie tváre – viditeľná trvalá jazva o veľkosti najmenej 2 cm štvorcových alebo trvalá jazva najmenej 2 cm dlhá, v oblasti od línie vlasov k dolnej sánke a ušiam (vrátane dolnej sánky a uší), ktorá vznikla v dôsledku nehody počas trvania poistnej zmluvy;
 19. poistník – fyzická osoba uzatvárajúca poistnú zmluvu poistiteľom;
 20. poistený – fyzická osoba uvedená v poistke ako osoba, v prospech ktorej sa uzatvorila poistná zmluva;
 21. poistiteľ – Red Sands Insurance Company (Europe) Limited, so sídlom na adrese Level 3 Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar;
 22. poistná zmluva – poistná zmluva uzatvorená na základe žiadosti a v súlade s týmito VPP;
 23. úraz/zranenie – fyzické poranenie tela poisteného ako je uvedené v Tabuľke poistných plnení (invalidita, popáleniny, zlomené kosti alebo trvalé znetvorenie tváre) v dôsledku nehody, ktoré si vyžaduje odbornú lekársku pomoc, liečbu, starostlivosť alebo hospitalizáciu;
 24. strata schopnosti ovládať končatiny – celková, trvalá a nenapraviteľná strata schopnosti používať končatiny alebo fyzická strata končatín oddelením postihnutej končatiny nad zápästím alebo členkom;
 25. strata reči – celková, trvalá a nezvratná strata schopnosti rozprávať;
 26. strata sluchu – trvalá a nezvratná strata sluchu, ak je táto strata vyššia než 95 decibelov na všetkých frekvenciách v lepšom uchu za použitia audiogramu čistého tónu;
 27. strata zraku – celková, trvalá a nenapraviteľná strata zraku do tej miery, že aj keď je zrak testovaný zrakovými pomôckami, zrak je zmeraný podľa Snellenovej očnej tabuľky na úrovni 3/60 alebo na horšej úrovni;
 28. žiadosť – žiadosť o uzatvorenie poistnej zmluvy, pripravená poistiteľom a podpísaná poistníkom a poisteným;
 29. manžel/manželka (druh/družka) ­ osoba uvedená
  v poistke, s ktorou je poistený v manželskom zväzku
  ku dňu vzniku udalosti uvedenej v poistnej zmluve, alebo s ktorou je poistený k tomuto dňu v neformálnom zväzku (v partnerskom spolužití) a žijú v spoločnej domácnosti, pričom obaja partneri sú slobodní;
 30. zlomené kosti – prerušenie kontinuity kostí v dôsledku nehody, buď otvorené alebo zakryté, týkajúce sa výhradne nasledujúcich oblastí:

a)      lebka – kosti hlavy, s výnimkou lícnej kosti a nosa;

b)      panva – všetky panvové kosti, ktoré sa považujú za jedinú kosť, vrátene kostrče, avšak okrem krížovej kosti;

c)      horná čeľusť – horná časť lebky, ktorá rámuje ústa a drží zuby;

d)      stavce – kosti chrbtice, vrátane krížovej kosti;

e)      lopatka – kosť, ktorá spája hornú časť ramena s kľúčnou kosťou;

f)       noha – stehenná kosť, holenná kosť, lýtková kosť a päta;

g)      kľúčna kosť – kľúčna kosť, kosť spájajúca lopatku a hrudnú kosť;

h)      ruka – ramenná kosť, vretenná kosť, lakťová kosť;

i)       bok – bedrová kosť, bedrový kĺb;

j)       dolná čeľusť – nižšia, pohyblivá, výklopná časť lebky obsahujúca zuby.

 1. maximálne poistné plnenie: suma uvedená v poistke splatná poistenému, pre ktorú bola uzatvorená poistná zmluva a na základe ktorej je vypočítané poistné plnenie podľa pomeru uvedeného v Tabuľke poistných plnení a pravidlách poistnej zmluvy;
 2. žiadateľ – osoba, ktorá je oprávnená požiadať o poistné plnenie, najmä poistený alebo v prípade jeho smrti dedičia.

PREDMET A ROZSAH POISTNEJ ZMLUVY
Článok 3

1.      Predmetom poistenia je úraz v dôsledku nehody alebo následná hospitalizácia poisteného.

2.      Rozsah poistenia sa vzťahuje na úraz alebo následnú hospitalizáciu poisteného v dôsledku nehody, ktorá nastala počas trvania poistnej zmluvy.

3.      Existujú dva varianty uzatvorenia poistnej zmluvy:

a)      variant poistenia len účastníka poistnej zmluvy, keď existuje jeden poistený, alebo

b)      variant poistenia účastníka a jeho manžela/manželky (druha/družky), pričom manžel/manželka (druh/družka) je druhým poisteným

UZATVORENIE POISTNEJ ZMLUVY
Článok 4

 1. Poistná zmluva je uzatvorená v prípade, že sú súčasne splnené nižšie uvedené podmienky:
 1. poistník poskytol poistiteľovi svoju adresu na Slovensku, ktorá bude použitá na korešpondenciu medzi poistníkom a poistiteľom;
 2. ku dňu uzatvorenia poistnej zmluvy poistený aj poistník dovŕšili vek najmenej 18 rokov a poistený nedovŕšil vek 71 (sedemdesiatjeden) rokov,
 3. poistiteľ prevzal žiadosť podpísanú poistníkom a poisteným, a
 4. poistiteľ žiadosť preskúmal, prijal ju a vystavil poistku ako potvrdenie skutočnosti, že došlo
  k uzatvoreniu poistnej zmluvy.
 1. Poistiteľ si vyhradzuje právo odmietnuť uzatvoriť poistnú zmluvu alebo navrhnúť zmenu jej podmienok v zmysle platnej právnej úpravy.

DOBA POISTNEJ ZMLUVY
Článok 5

 1. Poistná zmluva  nadobúda účinnosť dňom uvedeným v poistke.
 2. Poistník môže odstúpiť od poistnej zmluvy do 30 (tridsiatich) dní po doručení oznámenia poistiteľa o uzatvorení poistnej zmluvy. V prípade odstúpenia poistníka je poistiteľ povinný vrátiť poistníkovi všetko zaplatené poistné s podmienkou, že odstúpenie sa uskutoční v písomnej forme.
 3. Poistná zmluva bude trvať po dobu 5 (piatich) rokov odo dňa jej uzatvorenia. Poistník môže obnoviť poistku podľa článku 6 a článku 7 nižšie. Poistiteľ oznámi poistníkovi možnosť predĺženia 45 (štyridsaťpäť) dní pred uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená poistná zmluva. Zaplatením poistného po uplynutí doby na ktorú bola poistná zmluva uzatvorená,  poistník akceptuje predĺženie na nové obdobie.
 4. Poistiteľ môže navrhnúť predĺženie poistnej zmluvy za iných podmienok 45 (štyridsaťpäť) dní pred uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená poistná zmluva. Poistník sa môže rozhodnúť neakceptovať navrhované zmeny poistnej zmluvy a v tomto prípade poistná zmluva zanikne na konci obdobia pokrytého poslednou platbou poistného na poistnú zmluvu.
 5. Poistník má právo ukončiť poistnú zmluvu kedykoľvek ku dňu uplynutia doby, za ktorú bolo zaplatené posledné poistné s 30 dňovou výpovednou lehotou. V prípade ukončenia poistnej zmluvy sa poistné nevracia, s výnimkou uvedenou v článku 5 bod 2 vyššie.
 6. Ak je maximálne poistné plnenie zaplatené v priebehu 5 (piatich) rokov trvania poistnej zmluvy, poistník môže iniciovať predĺženie poistnej zmluvy podľa článku 8 poistnej zmluvy.
 7. Ak poistený alebo jeho manžel/manželka (druh/družka) dosiahne vek 80 (osemdesiat) rokov, poistné krytie prestane platiť pre osobu, ktorá tento vek prekročila.
 8. Poistná zmluva  zaniká smrťou poisteného alebo dátumom ukončenia poistenia podľa článku 5 bod 2 až 5, alebo článku 6 bod 4, alebo článku 7 bod 2 podľa toho, čo nastane skôr.
 9. V prípade, že maximálne poistné plnenie nebolo vyplatené v priebehu 5 (piatich) rokov trvania poistnej zmluvy, zostávajúca suma z maximálneho poistného plnenia nemôže byť presunutá do predĺženého obdobia podľa článku 5 bod 3 až 4.

  

VARIANTY
Článok 6

 1. Pokiaľ je poistná zmluva uzatvorená vo variante poistenia účastníka a jeho manžela/manželky (druha/družky), v prípade smrti jedného z manželov (druhov), či ich dosiahnutia veku 80 (osemdesiat) rokov, zmluva nezanikne a druhý manžel/manželka (druh/družka) môže pokračovať v zmluve za predpokladu, že poistné je platené riadne a včas. V takomto prípade sa poistenie vo variante poistenia účastníka poistnej zmluvy a jeho manžela/manželky (druha/družky) mení na variant poistenia len účastníka poistnej zmluvy. Sumy poistného plnenia uvedené v pokračujúcej poistnej zmluve zostávajú rovnaké a poistné bude primerane zodpovedať poistnému za variant poistenia len účastníka poistnej zmluvy, ktoré platilo v čase uzatvorenia pôvodnej poistnej zmluvy.
 2. Pokiaľ je poistná zmluva uzatvorená vo variante poistenia účastníka poistnej zmluvy a jeho manžela/manželky (druha/družky), po ukončení manželského zväzku alebo neformálneho vzťahu uvedeného v článku 2 bod 28, možno na žiadosť poistníka po akceptácii zo strany poisteného pokračovať v poistnej zmluve vo variante poistenia účastníka a jeho manžela/manželky (druha/družky) za existujúcich podmienok alebo vo variante poistenia len účastníka každého poisteného za podmienok stanovených poistiteľom.
 3. V prípade smrti poistníka, ktorý nie je poisteným, vstupuje do poistenia na miesto poistníka poistený.
 4. Poistná zmluva končí dátumom, keď poistiteľ vyplatí poistné plnenie, ktoré sa spolu s akýmkoľvek predošlým poistným plnením rovná sume maximálneho poistného plnenia v súlade s článkom 9. 

POISTNÉ
Článok 7

1. Poistník platí poistné. Poistné je splatné v pravidelných mesačných platbách poistného za každý mesiac poistenia vo výške a v splatnosti uvedenej v poistke podľa výberu poistníka.

2. Pokiaľ aj napriek predchádzajúcej výzve zo strany poistiteľa neuhradí poistník poistné po splatnosti v dodatočnej lehote 1 mesiaca odo dňa doručenia výzvy, poistná zmluva sa ukončuje ku dňu uplynutia dodatočnej lehoty a povinnosť poistiteľa podľa článku 9 zanikne.

ZMENA POISTNÉHO PLNENIA
Článok 8

1. Na žiadosť poistníka a  v prípadoch, keď poistníkpoistený sú odlišnými osobami, po získaní súhlasu od poisteného, poistiteľ predloží podmienky zmeny variantu alebo zmeny poistného plnenia uvedeného v poistke.

2. Poistiteľ poskytne poistníkovi novú poistku ako potvrdenie týchto zmien poistnej zmluvy, pokiaľ poistník písomne prijal podmienky poskytnuté poistiteľom v súlade s článkom 8 bod 1 a poistený s tým písomne súhlasil.

POISTNÉ PLNENIE
Článok 9

 1. Poistiteľ vyplatí poistné plnenie v prípade, že poistený utrpel úraz a prežije aspoň 14 (štrnásť) dní od dátumu nehody.
 2. Výška poistného plnenia, ktorá sa vypláca za úraz je založená na zvolenom maximálnom poistnom plnení, ktoré je uvedené v poistke. Podiel poistného plnenia je bližšie opísaný v Tabuľke poistných plnení.
 3. Poistné plnenie za hospitalizáciu sa vypláca jedine v prípade hospitalizácie dlhšej ako 2 (dva) dni.
 4. Poistné plnenie, ktoré sa vypláca za hospitalizáciu, sa bude rovnať dennej dávke za každý nasledujúci deň hospitalizácie maximálne do 120 (stodvadsiatych) dní za konkrétnu nehodu alebo úraz, alebo za akékoľvek súvisiace zranenie za podmienky, že hospitalizácia začala do 30 (tridsiatich) dní odo dňa nehody. Okrem toho sa vyplatí jednorazová paušálna suma poistného plnenia po 14 (štrnástich) nasledujúcich dňoch v nemocnici podľa Tabuľky poistných plnení. Iba jedna paušálna suma bude vyplatená za jednu a tú istú nehodu.
 5. Suma poistného plnenia, ktorá sa vypláca podľa článku 9 bod 2 a 4 vyššie bude dvojnásobná v prípade úrazu v dôsledku cestovania ako cestujúci.
 6. Poistné plnenie, ktoré sa vypláca za trvalú invaliditu, paraplégiu, tetraplégiu alebo trvalé poškodenie mozgu môže byť odložené až o 12 (dvanásť) mesiacov po nehode, ak nie sú splnené všetky okolnosti nevyhnutné na posúdenie žiadosti. Inak sa poistné plnenie vypláca podľa článku 10 bod 4.
 7. S výnimkou trvalej invalidity, paraplégie, tetraplégie alebo trvalého poškodenia mozgu hospitalizácie, poistné plnenie sa nevypláca za úrazy, ktoré sa vyskytnú viac ako 12 (dvanásť) mesiacov po dátume nehody.
 8. Poistné plnenie, ktoré sa vypláca za zlomené kosti, je obmedzené na jednu hospitalizáciu a sumu poistného plnenia za kosť na každých 5 (päť) rokov trvania poistky.
 9. Poistné plnenie, ktoré sa vypláca za trvalé znetvorenie tváre, je obmedzené na jedno poistné plnenie za poisteného za trvanie poistnej zmluvy.
 10. Celkové poistné plnenie, ktoré sa vypláca za dobu trvania poistnej zmluvy, je obmedzené na 100 % maximálneho poistného plnenia za poisteného okrem poistných plnení, ktoré sa vyplácajú podľa článku 9 bod 5.
 11. Tabuľka Poistných plnení:

Úraz:

Podiel vyplácaného poistného plnenia

 

A. Invalidita

1. Trvalá invalidita

100 %

2. Strata zraku v oboch očiach

100 %

3. Strata schopnosti ovládať dve alebo viaceré končatiny

100 %

4. Tetraplégia

100 %

5. Paraplégia

100 %

6. Trvalé poškodenie mozgu

100 %

7. Strata zraku v jednom oku

50 %

8. Strata schopnosti ovládať jednu končatinu

50 %

9. Strata reči

50 %

10. Strata sluchu

50 %

B. Popáleniny

11. Popáleniny: 2.,3.  alebo 4. stupňa a pokrývajú aspoň 30 % povrchu tela

50 %

C. Zlomené kosti

12.1 Bok alebo panva

50 %

12.2 Noha, lebka, dolná čeľusť, chrbtica

25 %

12.3 Lopatka, kľúčna kosť, ruka, horná čeľusť

10 %

D. Trvalé znetvorenie tváre

13.  viditeľná trvalá jazva  najmenej o veľkosti 2 cm štvorcových alebo trvalá jazva dlhá najmenej 2 cm, v oblasti od línie vlasov k dolnej sánke a ušiam (vrátane dolnej sánky a uší)

10 %

E. Hospitalizácia

14. Hospitalizácia v dôsledku úrazu spôsobeného nehodou (denné dávky) podľa bodov A, B, C a D

0,2 %

15. Paušálna suma poistného plnenia nasledujúca po 14-dňovej pokračujúcej hospitalizácii (popri poistnom plnení podľa bodu 14 vyššie)

5 %

VÝPLATA POISTNÉHO PLNENIA 
Článok 10

1. Povinnosť vyplatiť poistné plnenie vzniká v prípade nehody, ktorou poistený utrpel úraz alebo následnú hospitalizáciu počas trvania poistnej zmluvy.  

2. Na začatie procesu výplaty poistného plnenia poistený upovedomí poistiteľa prostredníctvom 4Life Direct o poistnej udalosti.

3. Za poskytnutie kompletnej a podpísanej žiadosti o výplatu poistného plnenia a predloženie dokumentov uvedených v Článku 9 bod 8 je zodpovedný žiadateľ. Dokumenty majú byť pripojené vo forme určenej v žiadosti, ale poistiteľ  je oprávnený žiadať originály, ak ich považuje za nevyhnutné pre posúdenie oprávnenosti žiadosti.

4. Žiadateľ je povinný oznámiť poistiteľovi prostredníctvom 4Life Direct poistnú udalosť, ktorá odôvodňuje vyplatenie poistného plnenia do 7 (siedmich) dní odo dňa, keď došlo k poistnej udalosti, alebo do 7 (siedmich) dní od dátumu zániku dôvodov nemožnosti komunikácie v dôsledku zdravotného stavu žiadateľa, avšak najneskôr do 1 (jedného) roka po vzniku poistnej udalosti, s výnimkou uvedenou v článku 9 bod 6.

5.V okamihu, keď sa stane jasným, že hospitalizácia poisteného presiahne 30 (tridsať) dní z rovnakého zdravotného dôvodu, žiadateľ je povinný oznámiť to poistiteľovi prostredníctvom 4Life Direct.

6.Všetky príslušné sumy poistného plnenia budú vyplatené do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa predloženia kompletnej žiadosti o výplatu poistných plnení spoločnosti 4Life Direct v súlade s návodom uvedeným na internetových stránkach 4Life Direct a dokumentov požadovaných na tejto stránke a v článku 10 bod 8 v origináloch a v slovenskom znení.

7. Žiadateľ je povinný poskytnúť všetky informácie v súlade so skutočným stavom vecí. V prípade rozporu žiadosti so  zákonom a žiadosti založenej na nepravdivých tvrdeniach má poistiteľ právo podniknúť kroky, aby jej zabránil.

8. Žiadateľ je predovšetkým povinný pripojiť alebo predložiť nasledujúce dokumenty: (i) identifikáciu osoby žiadajúcej poistné plnenie, (ii) formulár vydaný lekárom alebo zdravotníckym zariadením starajúcim sa o poisteného, dostupné na internetových stránkach 4Life Direct, o zdravotníckych údajoch o poistenom  v súvislosti s predloženou žiadosťou a dotknutou zdravotnou históriou, (iii) lekársku správu o nemocničnej starostlivosti, (iv) iné lekárske dokumenty preukazujúce dôvod nemocničnej starostlivosti, (v) rozhodnutie príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne o invalidite aspoň v rozsahu 70 %, (vi) osvedčenie vydané príslušným zdravotníckym zariadením potvrdzujúce splnenie znakov úrazu bližšie popísaného v Tabuľke poistných plnení a v príslušných bodoch článku 2 (napr. prepúšťacia nemocničná správa, iná lekárska správa potvrdzujúca diagnózu). Nehoda sa preukazuje nasledujúcimi dokumentmi: (vii) lekárska správa, ak bola spísaná po nehode, (viii) policajná zápisnica, ak bola spísaná, (ix) prípadná správa spísaná zamestnávateľom, (x) v prípade absencie správ (zápisníc) podľa (viii)-(ix)  vyhlásenie svedka o okolnostiach nehody podané s plnou dôkaznou hodnotou.

9. Poistiteľ je oprávnený požadovať ďalšie dokumenty vo vzťahu k nehode, úrazu poisteného, pokiaľ to poistiteľ považuje za nevyhnutné na posúdenie oprávnenosti výplaty poistného plnenia, najmä, avšak nielen z dôvodu oprávnenia udeleného v súlade s § 25 zákona č. 576/2004 Z. z., o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorého je poistiteľ alebo v jeho mene 4Life Direct oprávnený získať zdravotné informácie úzko súvisiace s posúdením nárokov vyplývajúcich  z poistnej zmluvy.

10. Poistiteľ si vyhradzuje právo požadovať od poisteného, aby sa podrobil ďalším lekárskym testom u určeného lekára, ktorých náklady bude hradiť poistiteľ. Všetky poistné plnenia podľa VPP budú vyplatené na základe konečného výsledku lekárskych testov.

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI POISTITEĽA
Článok 11

1. Povinnosť vyplatiť poistné plnenie nevzniká, pokiaľ by k vzniku nároku došlo priamo alebo následkom nasledujúceho:

a. post-traumatický stres;

b. akékoľvek ochorenie, ktoré nie je priamym následkom nehody;

c. tehotenstvo;

d. konanie zahraničného nepriateľa, vojna (vyhlásená alebo nie), občianska vojna, povstanie, štrajk, výluka, vzbura, rebélia, revolúcia, násilné prevzatia moci,  zapojenie sa do ozbrojených síl, armády alebo polovojenských organizácií;

e. hospitalizácia, z dôvodu rutinných alebo voliteľných vyšetrení, ktorá nie je priamym následkom nehody;

f. skôr existujúce zdravotné okolnosti;

gprotiprávne konanie poisteného;

h. kozmetické stomatologické ošetrenie;

i. obdobie karantény;

j. opätovné prijatie do nemocnice z rovnakého alebo súvisiaceho dôvodu v rámci 12 (dvanástich) mesiacov;

k. stav pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo liekov ovplyvňujúcich schopnosť uvažovať, s výnimkou liekov predpísaných lekárom, ak sa užívajú v súlade s predpisom;

l. nebezpečné práce zahŕňajúce napríklad, ale nie výlučne prácu v hĺbke 40 (štyridsať) a viac metrov pod vodou, prácu s výbušninami, alebo prácu vo výškach nad 20 (dvadsať) metrov (v inom ako bežnom kancelárskom prostredí), alebo prácu v baniach;

m. hospitalizácia neodporúčaná lekárom;

n. žiarenie, jadrová reakcia, rádioaktívna kontaminácia, chemická kontaminácia zahrňujúca kontamináciu z jedov, jedovatých plynov alebo výparov;

o. horolezectvo, činnosti pod vodou, jaskyniarstvo, parašutizmus, závesné lietanie, bungee jumping, zimné, vodné alebo motoristické športy, profesionálne športy;

p. úraz počas aktívnej služby alebo prebiehajúceho tréningu akýchkoľvek vojenských síl, obranných síl, polície, vojenských agentúr na ochranu osôb, majetku alebo polovojenských organizácií;

q. úmyselne vyvolaný úraz vlastnej osoby alebo pokus o samovraždu;

r. letecká doprava, s výnimkou prípadu, keď cestujúci za let platí a letí s pilotom s riadnym oprávnením v lietadle s pevnými krídlami s platným certifikátom vydaným na lietanie prevádzkovaným leteckou alebo chartrovou spoločnosťou s riadnym oprávnením, ktoré prevádzkuje lety medzi zaregistrovanými komerčnými letiskami;

s. kozmetická alebo plastická chirurgia, neplodnosť, umelé oplodnenie, obezita alebo liečba podľa vlastnej voľby poisteného, ibaže ide o dôsledok úrazu vyvolaného nehodou.

2. V zmysle VPP sa pobyt v nemocnici na rehabilitačné účely nepovažuje za hospitalizáciu.

3. Poistné plnenie sa nevyplatí, ak poistený zomrie v priebehu 14 (štrnástich) dní odo dňa nehody.

SŤAŽNOSTI
Článok 12

1. Sťažnosti alebo otázky týkajúce sa poistných zmlúv by sa mali oznámiť poistiteľovi na adrese Klientskeho centra 4Life Direct uvedenej v článku 2 bod 1 vyššie. Korešpondencia vo veciach sťažností a žiadostí medzi účastníkmi sa vykonáva v písomnej, ústnej alebo elektronickej podobe. V každom prípade je oznamovateľ povinný vždy uviesť číslo poistky alebo iné údaje na identifikáciu poistnej zmluvy, ktorej sa dané vyhlásenie týka.

2. Do 30 dní od doručenia sťažností bude zaslaná písomná odpoveď. Ak nebude možné doručiť odpoveď v tejto lehote, poistiteľ prostredníctvom spoločnosti 4Life Direct informuje sťažovateľa o dôvodoch oneskorenia odpovede a uvedie predpokladaný termín odpovede v lehote najviac 60 (šesťdesiat) dní od prijatia sťažnosti.

3. Pokiaľ sa sťažovateľ domnieva, že nedostal dostatočné vysvetlenie, alebo že sa podaná sťažnosť vybavuje nevhodným alebo nedostatočným spôsobom, je oprávnený obrátiť sa so svojou sťažnosťou priamo na poistiteľa alebo na Národnú banku Slovenska na adrese Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

 

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Článok 13

1. V súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, týmto poistník a poistený udeľujú poistiteľovi a spoločnosti 4Life Direct svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, vrátane ich mena a priezviska, adresy trvalého bydliska, adresy prechodného bydliska, rodného čísla, ak bolo pridelené, dátumu narodenia, miesta a okresu narodenia, občianstva, druhu a čísla preukazu totožnosti, telefonického kontaktu, faxového kontaktu a emailovej adresy, a to na účely a v súlade s podmienkami uvedenými v tomto článku 13.

2. Na základe písomnej žiadosti je poistník alebo poistený oprávnený požadovať od poistiteľa alebo 4Life Direct (a) potvrdenie, či sú alebo nie sú ich osobné údaje spracúvané, (b) informáciu o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme, (c) presné informácie o zdroji, z ktorého získali ich osobné údaje na spracúvanie, (d) zoznam ich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (e) opravu alebo likvidáciu ich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, (f) likvidáciu ich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, (g) likvidáciu ich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, (h) blokovanie ich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu na spracúvanie osobných údajov. Bez ohľadu na ustanovenia tohto bodu, v prípade podozrenia neoprávneného spracúvania osobných údajov je poistník alebo poistený oprávnený podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Práva poistníkapoisteného sú vymedzené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

3. Osobné údaje sú zhromažďované a spracúvané
v súlade s poistnou zmluvou na účely identifikácie a overenia identity poistníkapoisteného a na účely plnenia práv a povinností poistiteľa alebo spoločnosti 4Life Direct podľa poistnej zmluvy pri  zdokumentovaní úkonov, umožňovaní vykonávania dohľadu a plnení povinností a úloh poistiteľa a 4Life Direct v súlade s relevantnými právnymi predpismi, ktoré upravujú činnosti poistiteľa a v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ako aj na účely  marketingu.

4. Týmto udelený súhlas je platný, pokiaľ existuje potreba spracúvania osobných údajov v zmysle článku 13 bod 3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu môže byť odvolaný kedykoľvek. 

5. Jedným zo sprostredkovateľov poistiteľa poverených na spracúvanie osobných údajov v mene poistiteľa je spoločnosť 4Life Direct.

6. Poistníkpoistený týmto udeľujú poistiteľovi4Life Direct súhlas na ich kontaktovanie prostredníctvom automatizovaného telefónneho a komunikačného systému, emailu, SMS. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.  

ĎALŠIE USTANOVENIA
Článok 14

 1. Všetky oznámenia alebo vyhlásenia zmluvných strán by sa mali druhej strane predkladať písomne, mali by sa zasielať na náklady odosielateľa, alebo elektronickými komunikačnými prostriedkami, pričom elektronickú komunikáciu bude poistiteľ prijímať a uchovávať na dátovom nosiči; článok 12 bod 1 tým nie je dotknutý.
 2. Všetky oznámenia alebo vyhlásenia poistníka alebo poisteného je potrebné doručiť v slovenskom jazyku na adresu spoločnosti 4Life Direct uvedenú v článku 2 bod 1. V prípade, že je nutné preložiť dokumenty týkajúce sa výplaty poistného plnenia do slovenského jazyka, je osoba, ktorá vznáša príslušný nárok, povinná zaistiť ich overený preklad do slovenského jazyka.
 3. Poistenýpoistník majú povinnosť informovať poistiteľa prostredníctvom spoločnosti 4Life Direct
  o všetkých zmenách osobných údajov uvedených
  v žiadosti.
 4. Tieto VPP spoločne s poistkou a žiadosťou tvoria   poistnú zmluvu a je nutné ich vykladať ako jeden dokument.
 5. Poistné plnenie vyplácané na základe zmluvy podlieha aktuálnemu zákonu č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu.
 6. Uvedené poistenie je poistením bez nároku
  na odkupné a pri ukončení poistenia sa nestanovuje odkupná hodnota.
 7. Skutočnosti neupravené týmito VPP sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky.  Poistníkpoistený môžu tiež podať návrh na alternatívne riešenie sporov v konaní podľa zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov za predpokladu, že sú splnené podmienky tohto zákona.
 8. Premlčacia lehota na uplatnenie poistného plnenia je 1 (jeden) rok odo dňa vzniku poistnej udalosti, ktorá zakladá nárok na vyplatenie poistného plnenia.

US/VPP/v1/25.04.2016

 E. O’Regan
Generálny riaditeľ
Red Sands Insurance Company (Europe) Limited

Opravte prosím nasledujúce nesprávne údaje
*
*
*
*
OK

Dokumenty k stiahnutiu

Kontakt

Ocenenia

 

Nasledujte nás

4Life Direct Facebook.com 4Life Direct You Tube

4Life DIRECT SVET