Produkty

Zabezpečenie pri nehode

Ak hľadáte niektorú z predchádzajúcich verzií VPP, navštívte, prosím, náš archív VPP.

Ak hľadáte iný dokument alebo potrebujete pomoc, kontaktujte nás, prosím, telefonicky na čísle 02 20 922 555. Alebo vyplňte kontaktný formulár. S radosťou Vám pomôžeme. 

Zabezpečenie pri nehode Stáhnout PDF (127 kB)

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 

Týmito všeobecnými poistnými podmienkami poistenia pre prípad straty života následkom nehody „Zabezpečenie pri nehode“, ktoré prijalo predstavenstvo spoločnosti Red Sands Insurance Company (Europe) Limited dňa 1. júla 2016, ďalej len VPP, sa riadia poistné zmluvy uzatvorené od tohto dátumu.

DEFINÍCIE
Článok 2 

Pojmy používané v týchto VPP majú nasledujúci význam:
1. 4Life Direct – spoločnosť 4Life Direct Insurance Services s.r.o., so sídlom Štetinova 4, 811 06  Bratislava 1, IČO: 47 894 288, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 100512/B, samostatný finančný agent poistiteľa, zapísaný v registri finančných agentov a finančných poradcov vedenom Národnou bankou Slovenska, pod číslom 195201;
2. nehoda – neočakávaná, náhla udalosť, ktorá nastala počas poistnej doby, a ktorú poistený nemohol ovplyvniť, nebola 
zapríčinená jeho zdravotným stavom, vznikla v dôsledku nezávislých vonkajších vplyvov a jej následkom je smrť poisteného, ktorá nastala v období 180 (stoosemdesiat) dní od dátumu nehody podľa týchto VPP;
3. poistka – dokument vystavený spoločnosťou 4Life Direct v mene poistiteľa ako potvrdenie skutočnosti, že poistná zmluva bola uzatvorená;
4. poistná doba – časové obdobie začínajúce dňom uvedeným v poistke a trvajúce až do ukončenia poistnej zmluvy;
5. poistné – suma splatná na základe poistnej zmluvy, ktorej výška je špecifikovaná v poistke, vyjadrená v oficiálnej mene Slovenskej republiky, stanovená na základe sadzobníka poistného platného ku dňu podania žiadosti;
6. poistné plnenie – suma uvedená v aktuálnej poistke, splatná oprávnenej osobe v súlade s podmienkami poistnej zmluvy;
7. poistník – fyzická osoba uzatvárajúca poistnú zmluvu s poistiteľom;
8. poistený – fyzická osoba uvedená v poistke ako osoba, v prospech ktorej sa uzatvorila poistná zmluva;
9. poistiteľ – Red Sands Insurance Company (Europe) Limited, so sídlom na adrese Level 3 Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar;
10. poistná zmluva – poistná zmluva Pre prípad straty života následkom nehody „Zabezpečenie pri nehode“ uzatvorenej na základe žiadosti a v súlade s týmito VPP;
11. doplnkové poistné plnenie – doplnková poistná zmluva (iba v prípade jej zvolenia) k poistnej zmluve Pre prípad straty života následkom nehody „Zabezpečenie pri nehode“, ktorá je spojená s platbou doplnkového poistného a ktorá je takto označená v poistke;
12. dopravné poistné plnenie – doplnkové poistné plnenie ktoré:
a) vyplácané poistné plnenie sa zdvojnásobí v prípade, že nehoda nastala počas vedenia alebo riadenia osobného motorového vozidla alebo pri zrážke chodca motorovým vozidlom pri bežnej prevádzke na verejných uliciach alebo diaľnici;
b) vyplácané poistné plnenie sa strojnásobí v prípade, že nehoda nastala počas cestovania pasažiera s cestovným lístkom lietadlom, vlakom, taxíkom, autobusom, trajektom alebo iným spôsobom licencovanej verejnej dopravy primárne určenej na prepravu osôb;
13. oprávnená osoba – fyzická alebo právnická osoba určená poistníkom so súhlasom poisteného ako osoba oprávnená na prijatie poistného plnenia v prípade smrti poisteného v dôsledku nehody;
14. žiadosť – žiadosť o uzatvorenie poistnej zmluvy pripravenej poistiteľom a podpísanej poistníkom a poisteným;
15. manžel/manželka (druh/družka) – osoba uvedená v poistke, s ktorou je poistený v manželskom zväzku ku dňu vzniku udalosti uvedenej v poistnej zmluve, alebo s ktorou je poistený k tomuto dňu v neformálnom zväzku (v partnerskom spolužití) a žijú v spoločnej domácnosti, pričom obaja partneri sú slobodní.

PREDMET A ROZSAH POISTNEJ ZMLUVY
Článok 3

1. Predmetom poistenia je život poisteného. 
2. Rozsah poistenia sa vzťahuje na poistnú udalosť, ktorou je prípad smrti poisteného následkom nehody, ktorá vznikla 
v období platnosti poistnej zmluvy.
3. Existujú dva varianty uzatvorenia poistnej zmluvy: 
a) variant poistenia len účastníka poistnej zmluvy, kedy existuje jeden poistený, alebo
b) variant poistenia účastníka a jeho/jej manžela/ manželky (druha/družky), pričom manžel/manželka (druh/družka) je druhým poisteným. 

UZATVORENIE POISTNEJ ZMLUVY
Článok 4

1. Poistná zmluva je uzatvorená v prípade, že sú súčasne splnené nižšie uvedené podmienky:
a) ku dňu uzatvorenia poistnej zmluvy tak poistník ako aj poistený dovŕšili vek najmenej 18 (osemnásť) rokov a poistený nedovŕšil vek 70 (sedemdesiat) rokov,
b) poistiteľ prevzal žiadosť podpísanú poistníkom a poisteným, a
c) poistiteľ žiadosť preskúmal, prijal ju a vystavil poistku ako potvrdenie skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu poistnej zmluvy.
2. Poistiteľ si vyhradzuje právo odmietnuť uzatvoriť poistnú zmluvu alebo navrhnúť zmenu jej podmienok v zmysle platnej právnej úpravy.

DOBA POISTNEJ ZMLUVY
Článok 5

1. Poistná zmluva  nadobúda účinnosť dňom uvedeným v poistke. 
2. Poistník má právo od poistnej zmluvy písomne odstúpiť v lehote 30 (tridsiatich) dní odo dňa, kedy mu poistiteľ oznámil, že poistná zmluva bola uzatvorená. V prípade, že poistník odstúpi od poistnej zmluvy v tejto lehote, poistiteľ vráti poistníkovi zaplatené poistné v plnom rozsahu.
3. Poistná zmluva je uzatvorená na dobu 5 (piatich) rokov odo dňa jej účinnosti. Od dňa uzatvorenia poistnej zmluvy ju môže Poistník obnoviť podľa podmienok stanovených v týchto VPP. Poistiteľ informuje poistníka o podmienkach obnovy aspoň 45 dní pred ukončením poistnej doby. 
4. Na schválenie podmienok obnovy poistnej zmluvy predložených poistiteľom podľa bodu 3 tohto článku, je poistník povinný zaplatiť poistné vyplývajúce z týchto predložených podmienok. V prípade, že toto poistné nebude uhradené počas doby uvedenej v podmienkach obnovy poistnej zmluvy predložených poisťovateľom, poistná zmluva nebude pokračovať a ukončí sa uplynutím poistnej doby.  
5. Poistník má právo kedykoľvek ukončiť poistnú zmluvu doručením písomnej výpovede kedykoľvek ku koncu mesiaca, za ktorý bolo zaplatené posledné poistné. 
6. Ak poistený alebo jeho manžel/manželka (druh/družka) dovŕši vek 80 (osemdesiat) rokov, poistné krytie osoby zanikne vo vzťahu k osobe, ktorá tento vek presiahla.
7. Poistná zmluva zaniká smrťou poisteného, ak ide o variant poistenia účastníka a jeho/jej manžela/manželky (druha/družky) zaniká smrťou všetkých poistených, alebo dňom ukončenia poistenia podľa ustanovenia Článku 5 bodu 2, 3 a 4, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane ako prvá.
8. Pokiaľ je uzatvorená poistná zmluva vo variante poistenia účastníka a  jeho manžela/manželky, druha/družky, v prípade smrti jedného z nich poistná zmluva nezaniká. Poistné plnenie za zosnulú osobu poistiteľ v súlade s poistnými podmienkami vyplatí oprávnenej osobe, pričom druhý manžel/manželka (druh/družka) zostáva poistený za predpokladu, že poistné bude aj naďalej uhrádzané riadne a včas. V takomto prípade sa poistenie vo variante poistenia účastníka poistnej zmluvy a jeho manžela/ manželky (druha/družky) mení na variant poistenia len účastníka poistnej zmluvy. Sumy poistného plnenia uvedené v pokračujúcej poistnej zmluve zostávajú rovnaké a poistné bude primerane zodpovedať poistnému za variant poistenia len účastníka poistnej zmluvy.
9. V prípade, že dôjde k zániku manželstva alebo k zániku partnerského spolužitia uvedeného v Článku 2, bode 15, pričom poistná zmluva je uzatvorená vo variante poistenia účastníka a jeho manžela/manželky (druha/družky), je možné na žiadosť poistníka a na základe súhlasu poisteného a za podmienok, ktoré stanoví poistiteľ, aby poistná zmluva aj naďalej platila vo variante poistenia účastníka poistnej zmluvy a jeho/jej manžela/manželky (druha/družky), alebo vo variante poistenia len jedného účastníka ako jediného poisteného vo vzťahu ku každému poistenému.

Článok 6

Poistník si v súlade s platnou právnou úpravou môže zvoliť jednu alebo viac oprávnených osôb, ktorej sa poskytne poistné plnenie v prípade smrti poisteného v dôsledku nehody počas účinnosti poistnej zmluvy. 

POISTNÉ
Článok 7

1. Poistné je splatné v pravidelných mesačných platbách poistného za každý mesiac poistenia vo výške a v splatnosti 
uvedenej v poistke podľa výberu poistníka.
2. Pokiaľ aj napriek predchádzajúcej výzve zo strany poistiteľa neuhradí poistník poistné po splatnosti v dodatočnej lehote 1 (jedného) mesiaca odo dňa doručenia výzvy, bude poistná zmluva považovaná za vypovedanú zo strany poistníka ku dňu uplynutia dodatočnej lehoty a zodpovednosť poistiteľa z nej vyplývajúca tým zanikne.
3. Poistné sa vypočítava tak, aby jeho výška odzrkadľovala druh a výšku poistného plnenia, pravdepodobnosť vyplatenia poistného plnenia  ako aj výdavky a náklady, ktoré vzniknú pri uzatváraní a doručovaní poistnej zmluvy. 

ZMENA POISTNÉHO PLNENIA
Článok 8

1. Na žiadosť poistníka a po získaní súhlasu od poisteného, poistiteľ predloží podmienky zmeny  variantu alebo zmeny poistného plnenia uvedeného v poistke ako poistenie Pre prípad straty života následkom nehody „Zabezpečenie pri nehode“.
2.  Poistiteľ poskytne poistníkovi novú poistku ako potvrdenie schválených zmien poistnej zmluvy.

VÝPLATA POISTNÉHO PLNENIA 
Článok 9

1. Povinnosť poistiteľa vyplatiť poistné plnenie vzniká v prípade smrti poisteného v dôsledku nehody počas poistnej doby.
2. Všetky príslušné sumy poistného plnenia budú vyplatené do 7 (siedmich) pracovných dní po tom, čo bude poistiteľovi (alebo spoločnosti 4Life Direct) predložená kompletná žiadosť o vyplatenie poistného plnenia podľa vzoru uvedeného na webovej stránke spoločnosti 4Life Direct, ktorý je k dispozícií na www.4lifedirect.sk. Doba na vyplatenie poistného plnenia neprekročí zákonom stanovenú dobu. 
3. Aby bolo možné začať proces výplaty poistného plnenia, je nutné nahlásiť poistiteľovi poistnú udalosť prostredníctvom 4Life Direct.
4. Poistiteľ prostredníctvom 4Life Direct informuje žiadateľa písomne  alebo iným spôsobom, s ktorým žiadateľ súhlasil, ktoré dokumenty sú potrebné pre vznik povinnosti poistiteľa alebo pre výšku poistného plnenia, v prípade, že sú nevyhnutné pre ďalší postup. Kompletný zoznam dokumentácie je vždy k dispozícii na webovej stránke spoločnosti 4Life Direct: www.4lifedirect.sk.

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI POISTITEĽA
Článok 10

1. Povinnosť poistiteľa vyplatiť poistné plnenie nevzniká, pokiaľ  k smrti poisteného dôjde priamo alebo následkom:
a) zranenia počas aktívnej služby alebo prebiehajúceho tréningu akýchkoľvek vojenských síl, obranných síl, polície, vojenských agentúr na ochranu osôb, majetku alebo polovojenských organizácií;
b) choroby, ochorenia alebo chirurgickej liečby choroby alebo ochorenia;
c) konania zahraničného nepriateľa, vojny (vyhlásenej alebo nie), občianskej vojny, povstania, štrajku, výluky, vzbury, rebélie, revolúcie, násilného prevzatia moci,  zapojenia sa do ozbrojených síl, armády alebo polovojenských organizácií;
d) porušenia práva konaním poisteného;
e) toho, že bol pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo liekov ovplyvňujúcich schopnosť uvažovať, s výnimkou liekov predpísaných registrovaným praktickým lekárom,
f) žiarenia, jadrovej reakcie, rádioaktívnej kontaminácie, chemickej kontaminácie zahrňujúc kontamináciu z jedov, jedovatých plynov alebo výparov;
g) nebezpečných prác zahrňujúc napríklad, ale nie výlučne, prácu v hĺbke 40 (štyridsať) a viac metrov pod zemou alebo pod vodou, vo výške 20 (dvadsať) alebo viac metrov nad zemou (v inom ako bežnom pracovnom prostredí) alebo prácu s výbušninami;
h) samovraždy, zahrňujúc  sebapoškodzovanie a pokus o samovraždu; 
i) horolezectva, podvodných činností, jaskyniarstva, parašutizmu, závesného lietania, bungee jumpingu, zimných, vodných alebo motoristických športov, profesionálnych športov;
j)  leteckej dopravy inej ako platenej prepravy lietadlom pilotom s riadnym oprávnením v lietadle s pevnými krídlami s platným certifikátom vydaným na lietanie prevádzkovaným leteckou alebo chartrovou spoločnosťou s riadnym oprávnením, ktoré prevádzkuje lety medzi zaregistrovanými komerčnými letiskami. 
2. Osoba, ktorá úmyselne prispela k smrti poisteného, nemá nárok na výplatu poistného plnenia.

SŤAŽNOSTI 
Článok 11

1. V prípade akýchkoľvek sťažností týkajúcich sa poistných zmlúv kontaktujte prosím Klientske centrum spoločnosti 4LifeDirect na adrese uvedenej v Článku 2, bode 1. Pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že nedostala dostatočné vysvetlenie, alebo že je podaná sťažnosť vybavovaná nevhodným alebo nedostačujúcim spôsobom, je oprávnená obrátiť sa so svojou sťažnosťou priamo na poistiteľa na adrese uvedenej v Článku 2, bode 9. Korešpondenciu vo veciach sťažností odporúčame podávať písomne a vždy je nutné uviesť číslo poistky. 
2. Pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že nedostala dostatočné vysvetlenie, alebo že je podaná sťažnosť vybavovaná nevhodným alebo nedostatočným spôsobom, je oprávnená obrátiť sa so svojou sťažnosťou na Národnú banku Slovenska na adrese Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava. 

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Článok 12

1. V súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov týmto poistník a poistený udeľujú poistiteľovi a spoločnosti 4Life Direct svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, vrátane ich mena a priezviska, adresy trvalého bydliska, adresy prechodného bydliska, rodného čísla, ak bolo pridelené, dátumu narodenia, miesta a okresu narodenia, občianstva, druhu a čísla preukazu totožnosti, telefonického kontaktu, faxového kontaktu a emailovej adresy, a to na účely a v súlade s podmienkami uvedenými v tomto Článku 12. 
2. Na základe písomnej žiadosti je poistník alebo poistený oprávnený požadovať od poistiteľa alebo 4Life Direct (a) potvrdenie, či sú alebo nie sú ich osobné údaje spracúvané, (b) informáciu o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme, (c) presné informácie o zdroji, z ktorého získali ich osobné údaje na spracúvanie, (d) zoznam ich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (e) opravu alebo likvidáciu ich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, (f) likvidáciu ich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, (g) likvidáciu ich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, (h) blokovanie ich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu na spracúvanie osobných údajov. Bez ohľadu na ustanovenia tohto bodu, 
v prípade podozrenia neoprávneného spracúvania osobných údajov je poistník alebo poistený oprávnený podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Práva poistníka a poisteného sú vymedzené v § 28 citovaného zákona. 
3. Osobné údaje sú zhromažďované a spracúvané v súlade s poistnou zmluvou na účely identifikácie a overenia identity poistníka a poisteného a na účely plnenia práv a povinností poistiteľa alebo spoločnosti 4Life Direct podľa poistnej zmluvy pri  zdokumentovaní úkonov, umožňovaní vykonávania dohľadu a plnení povinností a úloh poistiteľa a 4Life Direct v súlade s relevantnými právnymi predpismi, ktoré upravujú činnosti poistiteľa a v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ako aj na účely marketingu.
4. Týmto udelený súhlas je platný, pokiaľ existuje potreba spracúvania osobných údajov v zmysle Článku 12, bodu 3. 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu môže byť odvolaný kedykoľvek.  
5.  Jedným zo sprostredkovateľov poistiteľa poverených na spracúvanie osobných údajov v mene poistiteľa je spoločnosť 4Life Direct. 
6. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov poistiteľa je k dispozícii na webovej stránke spoločnosti 4Life Direct: www.4lifedirect.sk.
7. Poistník a poistený týmto udeľujú poisťovateľovi a 4Life Direct súhlas na ich kontaktovanie prostredníctvom automatizovaného telefónneho a komunikačného systému, emailu, SMS. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.  

ĎALŠIE USTANOVENIA
Článok 13

1. Všetky oznámenia alebo vyhlásenia zmluvných strán by mali byť druhej strane predložené písomne, v slovenskom jazyku, zasielané na náklady odosielateľa, alebo elektronickými 
komunikačnými prostriedkami, pričom elektronickú komunikáciu bude poistiteľ prijímať a uchovávať na dátovom nosiči.
2.  Všetky oznámenia alebo vyhlásenia poistníka, poisteného alebo oprávnenej osoby je potrebné doručiť v slovenskom jazyku na adresu spoločnosti 4Life Direct uvedenú v Článku 2, bode 1. V prípade, že je nutné preložiť dokumenty týkajúce sa výplaty poistného plnenia do slovenského jazyka, je osoba, ktorá vznáša príslušný nárok, povinná zaistiť ich overený preklad do slovenského jazyka.
3. Poistený a poistník majú povinnosť informovať poistiteľa prostredníctvom spoločnosti 4Life Direct o všetkých zmenách osobných údajov uvedených v žiadosti. 
4. Tieto VPP spoločne s poistkou a žiadosťou tvoria poistnú zmluvu a je nutné ich vykladať ako jeden dokument.
5. Poistné plnenie vyplácané na základe poistnej zmluvy podlieha dani z príjmu v súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu.
6. Uvedené poistenie je poistením bez nároku na odkupné a pri ukončení poistenia sa nestanovuje odkupná hodnota. Oprávnená osoba nemá nárok na sumu, ktorá prevyšuje sumu poistného nahromadeného poistiteľom.
7. Skutočnosti neupravené týmito VPP sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky.  
8. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami budú všetky spory prejednávané a rozhodované všeobecnými súdmi Slovenskej republiky. Poistník a poistený môžu tiež podať návrh na alternatívne riešenie sporov v konaní podľa zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov za predpokladu, že sú splnené podmienky tohto zákona.

OS/VPP/v3/01.07.2016

E. O’Regan 
Generálny riaditeľ 
Red Sands Insurance Company (Europe) Limited

 

Opravte prosím nasledujúce nesprávne údaje
*
*
*
*
OK

Dokumenty k stiahnutiu

Kontakt

Ocenenia

 

Nasledujte nás

4Life Direct Facebook.com 4Life Direct You Tube

4Life DIRECT SVET