4Life Direct - Úvodná stránka
Zavolajte teraz
0800 601 450

K vyplateniu poistného plnenia potrebujeme:

 • Vyplnené tlačivo "Hlásenie poistnej udalosti"  - K stiahnutiu tu
 • Vyplnené tlačivo "Hlásenie poistnej udalosti – ďalšie oprávnené osoby"  - K stiahnutiu tu
 • Notárom overená kópia úmrtného listu (prípadne originál)
 • Kópia listu o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
 • Kópia občianského preukazu a ďalšieho dokladu a ďalšieho dokladu umožňujúceho identifikáciu osoby oprávnenej prevziať poistné plnenie (napr. cestovný pas, vodičský preukaz)
 • Zdravotná dokumentácia z priebehu liečby potvrdzujúca vznik poistnej udalosti
 • Kópia policajného záznamu alebo záznamu iného kompetentného orgánu, v prípade ak sa vedie alebo sa viedlo vyšetrovanie
 • Kópia záznamu o registrovanom pracovnom úraze vyhotovená zamestnávateľom - pokiaľ sa nehoda stala na pracovisku
 • Splnomocnenie na zastupovanie žiadateľa (ak sa žiadosť podáva iná osoba ako osoba, ktorá má nárok na poistné plnenie)
 • Kópiu rodného listu dieťaťa predkladá rodič
 • Kontaktujte nás s uvedenými dokumentmi

* 4Life direct si vyhradzuje právo vyžiadať v prípade potreby aj inú dokumentáciu za účelom preukázania poistnej udalosti

4LIFE DIRECT SVET