4Life Direct - Úvodná stránka
Zavolajte teraz
0800 601 450
Opravte prosím nasledujúce nesprávne údaje

4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás týmto informuje, že vyššie uvedené údaje budú spracované za účelom ponúkania, uzatvárania a plnenia zmlúv o životnom a neživotnom poistení v rozsahu špecifikovanom tu. Prehlasujem, že som sa s ním zoznámil a porozumel mu.

 

 

 

 

Vo 4life Direct chceme pracovať ako spoločensky zodpovedná spoločnosť. Sme si vedomí komunít okolo nás a šance vrátiť našej spoločnosti niečo späť. Náš program Care4 je navrhnutý tak, aby priamo vytváral zmenu v rámci miestnych komunít a oblastí, v ktorých naši zákazníci a zamestnanci žijú. Každý mesiac odovzdávame ocenenie „Zamestnanec mesiaca“, určené jednotlivcovi, ktorý vykonal v rámci svojej práce niečo „nad rámec svojich povinností“. Popri tom vyzývame našich zamestnancov, aby nominovali na charitatívne účely, zariadenie ktoré je ich srdcu blízke. Následne tomuto zariadeniu  finančne pomôžeme. Nechceme však poskytovať  len finančnú pomoc. Cítime spoločenskú zodpovednosť a sme presvedčení, že je naozaj dôležité osobne sa zapájať a participovať na  dobročinných podujatiach.

 

Október 2017, Zuzana Mistríková, Občianske združenie Prima

Občianske združenie PRIMA je mimovládna nezisková organizácia, združujúca profesionálov a dobrovoľníkov s cieľom prispieť k riešeniu drogovej problematiky s dôrazom na realizáciu projektov v oblasti „Harm Reduction“ – redukcia poškodení spôsobených užívaním drog.

„Potešilo ma, že môžem venovať peniaze a dlho som, nevedela komu ich dať. Prácu aj osobu konateľky Barbory Kuchárovej poznám z rôznych článkov, je kapacitou vo svojom obore a okrem toho ju poznám aj osobne. Nikto si tie peniaze nezaslúži viac.“

 


September 2017, Diana Sumerová, Združenie ECHO

„Sme iní, nie horší. Dovoľte nám žiť s vami, nie vedľa vás." Takto znie motto organizácie ECHO- združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. Toto združenie vzniklo už v roku 1980 ako dobrovoľnícka organizácia osôb s mentálnym postihnutím a ich rodín ako aj odborníkov a ďalších záujemcov, ktorí chcú pomáhať.

 


August 2017, Stanislav Krcho, Občianske združenie Detský domov Púchov

Stanislav Krcho, ako zamestnanec mesiaca za August, sa rozhodol  podporiť Detský domov v Púchove.

„Detskému domovu som sa rozhodol darovať peniaze, pretože si myslím, že vyrastať bez rodičov je ťažké. Deťom chýba láska, peniaze a rodinné zázemie. Pre Púchov som sa rozhodol, pretože je to oblasť z ktorej pochádzam. Dúfam, že peniaze prinesú deťom úžitok”

 


Júl 2017, Adéla Sedláková, Občianske združenie Záchranný koráb

Adéla Sedláková sa znova rozhodla podporiť Občianske združenie Záchranný koráb, ktoré prevádzkuje azyl pre opustené a týrané zvieratá.

 „Pes je najlepší priateľ človeka a priatelia si majú pomáhať, preto dávam peniaze tam, kde ich potrebujú.“

 

 


Jún 2017, Soňa Kohestániová, Krížové centrum Dotyk

Soňa Kohestániová svojím príspevkom podporila Slovenské Krízové centrum DOTYK – občianske združenie, ktorého hlavnou činnosťou je poskytovanie komplexnej pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi a obetiam domáceho násilia. „Ľudia často myslia len na seba ale chceli by, aby žili v lepšom prostredí bez zla. Táto organizácia pomáha ľuďom, ktorí sú obeťami násilia a práve touto pomocou im dáva možnosť stať sa lepšími a ukazuje im tú správnu cestu. Ak týmto ľuďom nikto nepomôže, stali by sa z nich rovnakí ľudia, ako tí, ktorí im ubližovali.“

 


Apríl 2017, Diana Casanová, Nezisková organizácia Kľúč

Nezisková organizácia Kľúč poskytuje všeobecne prospešné služby sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti ako ochrana ľudských práv a základných slobôd, či služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, poskytuje všeobecne prospešné služby najmä opatreniami sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine.

 


Marec 2017, Tomáš Dubóczi , Sloboda zvierat

Tomáš sa rozhodol, že svoje druhé ocenenie Zamestnanec mesiaca využije na pomoc organizácii Sloboda zvierat.

„Opätovne som sa rozhodol venovať finančné prostriedky Slobode zvierat. Organizácia a jej činnosť je financovaná len zo sponzorských darov. Považujem ju za nevyhnutý subjekt súčasnej spoločnosti. Som rád, že prostredníctvom 4Life Direct  môžem finančnou čiastkou podporiť nakúp krmiva pre opustené zvieratá.“ 

 


Február 2017, Emília Nagyová, Detský Domov Svidník

História Detského domova Svidník siaha do povojnového obdobia. Od roku 1947 sú tu umiestňované deti siroty a polosiroty z okresu Svidník. Počas 70 rokov jeho pôsobnosti prešiel rôznymi štrukturálnymi zmenami a veľa detí v ňom našlo dočasný či trvalý domov. V súčasnosti ide o detský domov rodinného typu.

„Rozhodla som sa pre tento detsky domov, pretože sa nachádza v mojom rodnom meste a ja sama viem, aké to je, ak chyba mama a otec. Peniaze rodinu nenahradia, ale pomôžu deťom splniť ich malé sny.“

 


Január 2017, Soňa Kohestániová, Brána do života

V mesiaci Január sa zamestnankyňou mesiaca stala Soňa Kohestániová, ktorá darovala sumu 230 Eur nadácii Brána do života z dôvodu, že toto zariadenie prijme aj tehotné matky v krajnej životnej núdzi, ktoré sa napriek tomu rozhodli priviesť na svet aj svoje prvé očakávané dieťatko.

Občianske združenie Brána do života vzniklo na základe iniciatívy pani Márie Prieložnej dňa 23. februára 2000. Jej hnacím motorom, ako matky, bola túžba zabezpečiť čo najväčšiemu počtu opustených, alebo inak poznačených detí, život plný farieb, lásky a bezpečia.

 


December 2016, Daniel Korček, Kvapka nádeje

„Rozhodol som sa pre Nadáciu Kvapka Nádeje lebo sa snažia pomôcť tým najzraniteľnejším. Malým deťom.“

Nadácia Kvapka nádeje bola založená s cieľom trvale a kontinuálne podporovať liečebné, školské, kultúrne a sociálne potreby chorých detí a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením s cieľom dokázať, že chuť pomáhať druhým je súčasťou ľudskej prirodzenosti ako aj zodpovednosti k ostatným.

 


Spoločnosť Detskej Onkológie v KošiciachNovember 2016, Simona Banduričová, Spoločnosť Detskej Onkológie v Košiciach

Úlohou združenia je všestranná pomoc detským pacientom a ich rodičom, ktorí sa liečia alebo liečili na Oddelení a ambulanciách detskej onkológie a hematológie. Snaží sa o zvyšovanie komfortu pre hospitalizovaných detských pacientov, vybavenie oddelenia a ambulancie prostriedkami na spríjemnenie pobytu detí.

„Vybrala som si Detskú onkológiu v Košiciach, pretože je mi ľúto malých detí, keď vidím v televízií rôzne príbehy ako už od malička tieto deti trávia viac času v nemocnici ako doma so svojou rodinou. Touto finančnou čiastkou by som chcela pomôcť a podporiť detičky v tomto vianočnom období a rada by som im touto cestou vyčarila úsmev na ich tvárach. Prajem Šťastné a Veselé Vianoce.“

 


Október 2016, Tomáš  Dubóczi, Sloboda zvierat

Tomáš Dubóczi v mesiaci október daroval peňažnú podporu Slobode zvierat.

„Som rád, že pomocou 4Life Direct som mohol prispieť na krmivo pre psov. Neziskovú organizáciu Slobodu zvierat som si vybral, nakoľko mám kladný vzťah k zvieratám.  Budem rád, keď pomocou dobrého krmiva sa bude môcť nasýtiť čo najviac psov, ktorých postihol v ich živote neľahký osud zapríčinený ľudským zlyhaním.“

 


September 2016, Simona Zbínová, Svetielko nádeje

Združenie Svetielko nádeje vzniklo v máji 2002 a pôsobí pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. Svojimi aktivitami chcú zlepšovať život detí s onkologickými a život limitujúcimi ochoreniami.

„Svetielko Nádeje som vybrala, pretože rodiny s onkologicky chorými deťmi to nemajú ľahké a ja dúfam, že vďaka nášmu príspevku dokážeme urobiť pozitívny rozdiel v ich životoch a dať im to, čo potrebujú.“

 


August 2016, Adéla Sedláková, Občianske združenie Záchranný koráb

„Združenie Záchranný koráb som si vybrala pretože pomáha opusteným a nechceným zvieratám.  Opustených zvierat je stále viac a viac. A keďže aj aj ja som si odtiaľ adoptovala dvoch psíkov je pre mňa toto združenie srdcovou záležitosťou.“

Občianske združenie Záchranný koráb má za úlohu pomáhať opusteným, nechceným a týraným zvieratám a popri tom sa venujeme osvete a poskytujeme poradenské služby pri chove a výchove psov, mačiek a iných spoločenských zvierat.

 


Jún 2016, Dominik Onduško, Slovensky zväz zdravotne postihnutých Vranov nad Topľou

Slovenský zväz zdravotne postihnutých SZZP je dobrovoľným občianskym združením zdravotne postihnutých občanov, ako aj ďalších občanov Slovenskej republiky. Jeho súčasťou je aj terénno-sociálna práca, práca s rodinou a spolupráca s ďalšími zainteresovanými subjektami a zameriava sa aj na vytváranie vhodných pracovných, spoločenských a kultúrnych podmienok života zdravotne postihnutých občanov.

Dominik Onduško, ktorý si zvolil práve túto organizáciu, hovorí:" Organizáciu Slovenský zväz zdravotne postihnutých zastrešuje chorých a starých ľudí v mojom rodnom meste Vranov nad Topľou. Vybral som si ju, pretože pomáha týmto ľuďom zabudnúť na ich každodenné trápenie a spríjemňuje im ich voľný čas."


Júl 2016, Michaela Romanová, Materské centrum Slniečko

Michaela Romanová si v mesiaci jún vybrala neziskovú organizáciu Jóna, ktorá založila prevádzku Materské centrum Slniečko.  Toto centrum poskytuje všeobecno-prospešné služby pre cieľovú skupinu detí, mládeže a mladých rodín v regióne Vranov nad Topľou.

„Materské centrum Slniečko som si vybrala, lebo si myslím, že si to za svoju činnosť a usilovnú prácu veľmi zaslúži. Ide o organizáciu v mojom rodnom meste a touto cestou som ich chcela podporiť v tom, aby aj naďalej rozvíjali svoje aktivity pre deti a ich rodičov.“

 


Ingrid Raczková, Liečebňa sv. Františka v Bratislave

Tento rok sa zamestnankyňou roka našej spoločnosti stala kolegyňa z oddelenia kvality Ingrid Raczková. Ingrid sa rozhodla sumu 2300 EUR venovať liečebni sv. Františka v Bratislave.

„Liečebňa je neštátnym zdravotníckym zariadením, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť v liečbe dlhodobo chorých ľudí v hospici. Zamestnanci liečebne poskytujú pacientom paliatívnu starostlivosť – úľavu od bolesti príznakov a stresu pri ťažkých chronických a nevyliečiteľných ochoreniach. Žiaľ, práve tejto oblasti sa dostáva málo pozornosti. Je to prirodzené, ľudia sa nechcú rozprávať o smrti a bolesti.  Myslím si, že každý človek by mal odchádzať z tohto sveta dôstojne, bez utrpenia pokiaľ je to možné. Vedomie, že ide  o ľudí odkázaných na pomoc druhých a skutočnosť, že zariadenie nie je ziskovou organizáciou, ktorá si dokáže sama na seba zarobiť, bolo rozhodujúcim argumentom pre výber tohto zariadenia. Teší ma, že z príspevku 4Life Direct bude zakúpený špeciálny zdravotnícky materiál a lieky na zmiernenie bolesti práve pre hospicových pacientov, nachádzajúcich sa v terminálnom štádiu choroby, kde sa už všetky známe liečebné procesy vyčerpali.“

 

 
Nasledujte nás

4Life Direct You Tube

Poisťovateľom je spoločnosť Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited, so sídlom Level 3 Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltár. Poisťovateľ je vedený Národnou bankou Slovenska ako poisťovňa z iného členského štátu EÚ oprávnená vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky.

4LIFE DIRECT SVET