Milí klienti, radi by sme vás požiadali, aby ste dbali na svoje zdravie a bezpečnosť a nenavštevovali nás na pobočke. Radi s Vami vyriešime všetko potrebné telefonicky, emailom alebo korešpondenčne v pracovné dni od 8:00 do 16:30. Ďakujeme. Spolu to zvládneme.

Politika ochrany údajov 4Life Direct

V tomto dokumente o ochrane údajov informujeme o tom, ktoré údaje získavame a spracúvame, kto ich spracúva, ako ich používame
a s kým ich zdieľame. Sme spoločnosť, ktorá spotrebiteľom poskytuje poistenie a vykonáva iné súvisiace aktivity.
Vezmite, prosím, na vedomie, že nám poskytujete svoje osobné údaje dobrovoľne alebo poskytnutie vašich osobných údajov vyžadujú
zákony v súvislosti s našou činnosťou. Tieto údaje a informácie sú však nevyhnutné na poskytnutie našich služieb. Ak si neželáte
poskytnúť nám požadované informácie, môže Vám to znemožniť využitie našich služieb.
Na Vašom súkromí nám záleží. Sme presvedčení, že starostlivé nakladanie s údajmi je základom pre dlhodobý a dôveryhodný obchodný
vzťah, a preto je naším cieľom ponúkať naším zákazníkom vysoký štandard pri nakladaní s osobnými údajmi.
Spracovanie Vašich údajov sa riadi zákonom č. 18/2018 Zz., o ochrane osobných údajov a nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) s účinnosťou od 25. mája 2018.

 1. KTO SPRACÚVA VAŠE ÚDAJE?
  Prevádzkovateľ
  4Life Direct Insurance Services s.r.o, so sídlom na Dunajská 8, Bratislava, PSČ: 811 08, Slovenská Republika, IČO: 47894288
  (ďalej len „4Life Direct”).
  4Life Direct môže byť aj v pozícii spracovateľa údajov (t.j. môže spracúvať Vaše osobné údaje v mene poisťovne).
  Kontaktné údaje 4LifeDirect: 4Life Direct Insurance Services s.r.o, Dunajská 8, Bratislava, 811 08
  Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář, Orlí 36, Brno, 602 00
 2. KTORÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?
  2.1 Spracúvame predovšetkým osobné údaje, ktoré ste nám dali. Sú to zvlášť tieto osobné údaje:
  (i) meno a priezvisko
  (ii) adresa
  (iii) dátum narodenia
  (iv) e-mailová adresa
  (v) telefónne číslo
  (vi) IP adresa, z ktorej ste navštívili našu webovú stránku, dátum a dĺžka Vašej návštevy.
  2.2 Ďalej spracúvame informácie, ktoré dostaneme:
  (i) keď používate naše služby
  (ii) od tretích strán v súvislosti s našim zmluvným vzťahom (ak sú relevantné)
  (iii) z verejne dostupných registrov a
  (iv) z takzvaných „cookies“ a z podobných technológií (pre viac informácií o „cookies“ prečítajte si, prosím, nižšie uvedenú časť 8).
 3. S AKÝM CIEĽOM A NA ZÁKLADE ČOHO?
  3.1 Spracúvame predovšetkým Vaše osobné údaje a osobné údaje tretích osôb, ktorých údaje nám poskytnete (konkrétne osobné
  údaje poistenej osoby a/alebo oprávnenej osoby):
  (i) na účely zmluvného vzťahu
  (ii) na základe oprávnenia zo zákonov a
  (iii) na základe oprávneného záujmu.
  Spracovanie Vašich osobných údajov môže prebiehať na základe zákona (t.j. dokonca aj bez Vášho súhlasu).
  3.2 Ďalej spracúvame Vaše osobné údaje na nasledujúce účely, na ktoré je potrebný Váš súhlas:
  (iv) reklamné účely (naše účely a účely tretích strán)
  (v) prieskumy produktov
  (vi) analýza a profilovanie údajov
  (vii) štatistické účely
  (viii) s cieľom monitorovať a analyzovať trendy a využitie
  (ix) s cieľom zlepšiť zameranie a charakter reklám
  1/4
  4Life Direct
  Dunajská 8
  811 08 Bratislava 1
  tel.: 02 20 922 555 www.4lifedirect.sk
  klient@4lifedirect.sk
  (x) s cieľom vyhodnotiť kvalitu poskytovaných služieb a
  (xi) s cieľom personalizovať Vašu zákaznícku skúsenosť.
  Spracovanie údajov týkajúcich sa návštevy našej webovej stránky
  3.3 Na prístup k informáciám, ktoré sú dostupné každému na našej webovej stránke www.4lifedirect.sk je nutné poskytnúť osobné
  údaje. Ustanovenia o ochrane osobných údajov týkajúce sa používania webovej stránky sú uvedené v samostatnom nariadení
  o „cookies“. (Prečítajte si, prosím, časť 7 nižšie).
  Údaje, ktoré získame, keď nás kontaktuje klient
  3.4 Právnym základom pre spracovanie údajov poskytnutých v kontaktnom formulári je dobrovoľný súhlas dotknutej osoby. Osobné
  údaje sa môžu spracovať hlavne vtedy, keď dotknutá osoba na to udelí svoj súhlas – dobrovoľne, po primeranom poučení,
  definitívne, nezameniteľne.
  3.5 Účelom spracovania údajov poskytnutých v kontaktnom formulári je pravidelné poskytovanie informácií telefonicky a e-mailom
  s ohľadom na poistenie, ktoré predáva 4Life Direct, a poskytovanie informácií o špeciálnych ponukách a akciách.
  Spracovanie údajov v súvislosti s plnením poistných zmlúv, posúdením nárokov z poistení a riešením sťažností
  Vaše osobné údaje sú spracované na základe oprávnenia v poistnej zmluve a zo zákona v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o
  finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje tiež spracúvame
  na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov uzatvorenej s poisťovňou, a to ako prevádzkovateľ údajov v mene poisťovne, ktorej
  produkt je predmetom poistnej zmluvy, ktorú uzatvárate.
  3.6 Účelom spracovania Vašich osobných údajov môže byť:
  (i) výkon našich zmluvných práv a povinností
  (ii) výkon finančného sprostredkovania
  (iii) identifikácia klienta alebo ním splnomocnenej osoby a overenie ich identifikácie
  (iv) ochrana a uplatnenie našich práv voči klientom
  (v) dokumentácia našich aktivít
  (vi) výkon dozoru úradov a
  (vii) výkon našich povinností podľa platných právnych predpisov.
  Spracovanie údajov s cieľom priamo získať obchodné príležitosti:
  3.7 4Life Direct taktiež aktívne vyhľadáva priame obchodné príležitosti (priamy marketing) na základe dobrovoľného súhlasu
  dotknutej osoby, čo prebieha pri zaznamenávaní údajov.
  3.8 Účelom spracovania údajov je to, aby prevádzkovateľ údajov vedel začať personalizované prieskumy s cieľom priameho
  nadobudnutia obchodnej príležitosti a aby vedel odoslať dotknutým osobám reklamy e-mailom, poštou či iným komunikačným
  prostriedkom.
  Súťaže:
  3.9 4Life Direct môže organizovať súťaže v súvislosti s ktorými spracúva údaje na účely vyhodnotenia adekvátnosti účastníkov s ohľadom
  na podmienky účasti, na účely informovania víťazov, odovzdávania a zverejnenia cien, ako aj na účely vyvrátenia prípadných
  nepodložených nárokov týkajúcich sa sweepstake voči 4Life Direct.
  3.10 V prípade sweepstake, meno výhercu a jeho cena môžu byť zverejnené na webovej stránke, facebookovej stránke alebo na akomkoľvek
  inom elektronickom fóre 4Life Direct, ak na to dotknutá osoba udelila svoj výslovný súhlas.
  3.11 Presný rozsah spracovaných údajov je uvedený v príslušných smerniciach/pravidlách súťaží alebo a v príslušných listinných či
  elektronických prihláškach pre účastníkov.
  3.12 Spracovanie údajov je založené na dobrovoľnom súhlase dotknutej osoby, ktorá ho poskytne podpisom prihlášky pre účastníkov,
  alebo vyhlásením, ktoré dotknutá osoba poskytne v elektronickom rozhraní, ale bude sa mať za to, že dotknutá osoba poskytla
  svoj súhlas, alebo jej účasťou v súťaži. Súhlas sa vzťahuje na zverejnenie mena výhercu a ceny, ako je uvedené vyššie.
 4. AKO ZDIEĽAME VAŠE ÚDAJE?
  Informácie o Vás môžeme zdieľať nasledujúcim spôsobom:
  Prevádzkovatelia
  4.1 Spracovanie osobných údajov môžeme delegovať na tretiu osobu – prevádzkovateľa, so sídlom v Európskej únii alebo v Európskom
  hospodárskom spoločenstve. Prevádzkovatelia spracujú Vaše osobné údaje v mene 4Life Direct a podľa našich pokynov. S každým
  prevádzkovateľom uzatvárame písomnú dohodu o spracovaní osobných údajov. Tieto zmluvy zaväzujú prevádzkovateľov
  k dodržiavaniu všetkých platných zákonov a k takému istému vysokému štandardu starostlivosti pri spracovaní údajov,
  aký dodržiavame my.
  2/4
  4.2 Tretími osobami vystupujúcimi ako externý poskytovatelia služieb sú zdravotnícky odborníci, experti pre bezpečnosti, účtovníci,
  aktuári, audítori, znalci, právnici a iný externí odborní poradcovia, poskytovatelia zdravotnej a cestovnej asistencie, poskytovatelia
  služieb call centier, poskytovatelia služieb IT podpory, hostingu a IT systémov, poskytovatelia tlačiarenských, reklamných,
  marketingových služieb a služieb prieskumu a analýzy trhu, banky a finančné inštitúcie, ktoré vykonávajú servis našich účtov,
  spracovatelia poistných nárokov, správcovia dokumentov a záznamov, vyšetrovatelia a likvidátori nárokov, stavební poradcovia,
  inžinieri, kontrolóri, poradcovia pre výber poroty, vykonávatelia skúšok, prekladatelia, a podobní externí predajcovia
  a poskytovatelia externe zabezpečovaných služieb, ktorí nám asistujú pri podnikateľských činnostiach.
  Prenos osobných údajov do zahraničia (v rámci skupiny)
  4.3 Spracovanie osobných údajov môžeme preniesť na iné spoločnosti, ktoré patria do skupiny 4Life Direct Group, alebo im môžeme
  zveriť spracovanie osobných údajov či umožniť im prístup k nim na rovnaké účely, ako sú uvedené v 3.1 vyššie. Všetky spoločnosti
  skupiny 4Life Direct dodržiavajú všetky platné zákony a také isté vysoké štandardy starostlivosti pri spracovaní údajov,
  aké dodržiavame my. Skupina 4Life Direct Group zahŕňa tieto spoločnosti:
  (i) 4Life Direct Insurance Services s.r.o., odštepný závod, so sídlom na Pobřežní 394/12, Praha 8, PSČ: 186 00, Česká Republika,
  IČO: 05573190, pobočka 4Life Direct Insurance Services s.r.o., so sídlom na Dunajská 8, Bratislava, PSČ: 811 08, Slovenská
  Republika, IČO: 47894288.
  (ii) 4Life Direct Kft. so sídlom na 1138 Budapešť, Madarász Viktor u. 47-49, číslo spoločnosti: 01-09-989231.
  (iii) 4Life Direct Insurance Services s.r.o., so sídlom na Dunajská 8, Bratislava, PSČ: 811 08, Slovenská Republika,
  IČO: 47894288 a
  (iv) 4Life Direct sp. z o.o. so sídlom na ul. Chmielna 132/134, 00-805 Varšava, číslo spoločnosti: 0000313549.
  (v) 4Life Direct International Management Service Limited so sídlom na 3rd Floor, 114a Cromwell Road, Kensington, Londýn
  SW7 4AG, Spojené kráľovstvo, číslo spoločnosti: 08049507.
  (vi) 4Life Direct Hellas so sídlom na Lagoumitzi str 24, Kallithea, PC:17671, Grécko, číslo zápisu v obchodnej komore: 366440.
  4.4 Miesto spracovania chráni centrálny elektronický systém, ktorý je napojený na súkromnú bezpečnostnú agentúru.
  Z právnych dôvodov
  4.5 Údaje môžeme sprístupniť príslušným štátnym správnym a policajným orgánom, súdom a iným subjektom v súlade s právnymi
  požiadavkami dokonca aj bez Vášho súhlasu.
 5. AKO CHRÁNIME VAŠE ÚDAJE?
  5.1 Na prácu s Vašimi osobnými údajmi si zvolíme postupy, ktoré sú vhodné na účel, na aký sa údaje spracúvajú.
  5.2 Prístup k osobným údajom majú iba osoby s povolením a tí, ktorých prácou je spracovanie takých údajov. Prístup je udelený len
  v takom rozsahu, ktorý je potrebný na účel a povahu spracovania Vašich osobných údajov.
  5.3 Naši zamestnanci s vyššie uvedenou náplňou práce boli riadne vyškolení o správnom nakladaní s osobnými informáciami pred
  tým, ako im bola udelená právomoc nakladať s údajmi.
  Technická bezpečnosť dokumentov a ostatných fyzických prostriedkov
  5.4 Všetky dokumenty a ostatné fyzické prostriedky, ktoré vlastníme a ktoré obsahujú zákonom chránené osobné údaje chránime pred
  svojvoľným prístupom nepovolaných. To sa týka zvlášť uchovania dát v zamknutých regáloch alebo v protipožiarnych
  uzamykateľných miestnostiach v našich priestoroch alebo na inom vhodnom rovnako bezpečnom mieste.
  Technická bezpečnosť elektronických údajov
  5.5 Osobné údaje v elektronickej podobe sa uchovávajú na serveroch. Server sa nachádza v uzamykateľných skrinkách v zamknutej miestnosti.
  5.6 Servery, na ktorých sa uchovávajú osobné údaje, sú pred útokmi chránené pomocou firewall a antivírusovými systémami. Súbory
  s údajmi sú zašifrované.
  5.7 Systém spravuje elektronický protokolový súbor, ktorý identifikuje a zaznamenáva kto, kedy a prečo získal prístup k osobným
  údajom alebo ich inak spracoval.
  5.8 Zálohy súborov s údajmi sa vytvárajú denne a zálohované súbory sa pravidelne prepisujú.
  5.9 V prípade opráv informačných systémov robia opravy len osoby, ktoré sú dôveryhodné a povinné zachovávať mlčanlivosť pod
  hrozbou zmluvnej pokuty.
 6. AKO DLHO SPRACÚVAME VAŠE ÚDAJE?
  6.1 Dbáme na to, aby získané osobné údaje boli spracované tak, aby umožňovali identifikáciu dotknutých osôb po takú dobu, ktorá
  nie je dlhšia ako čas potrebný na dovŕšenie účelu spracovania. Znamená to hlavne to, že Vaše údaje spracúvame v priebehu Vášho
  zmluvného vzťahu a akejkoľvek dodatočnej lehoty podľa potreby z dôvodu ochrany a uplatnenia práv a výkonu povinností v
  súlade s platnými právnymi predpismi. Navyše podľa osobitnej právnej úpravy sme povinní uchovávať záznamy určitých údajov
  po dlhšiu dobu, a to zvlášť s cieľom umožniť orgánom plnenie ich úloh.
  3/4
 7. A ČO COOKIES?
  7.1 Aby Vaša návšteva našej webovej stránky bola príjemná a aby sa určité funkcie využívali, na získanie a ukladanie údajov budeme
  používať takzvané „cookies“. Pre viac informácií, prosím, prečítajte si naše samostatné pravidlá o cookies, ktoré sú k dispozícii
  na www.4lifedirect.sk.
 8. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?
  8.1 Váš súhlas so spracovaním Vašich údajov a/alebo zasielaním reklám môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na nasledujúcu
  e-mailovú adresu: klient@4lifedirect.sk alebo na nasledujúcu korešpondenčnú adresu: Dunajská 8, Bratislava,
  PSČ: 811 08, Slovenská Republika, alebo na nasledujúcom telefónnom čísle: 02 20 922 555. Odvolanie Vášho súhlasu Vám
  nespôsobí žiadne náklady, okrem poplatku za telefón/internet/odoslanie listu.
  8.2 Navyše máte právo:
  na prístup k Vašim osobným údajom.
  Ste oprávnený písomne požiadať o:
  a) potvrdenie, či sa Vaše osobné údaje spracúvajú alebo nie
  b) informáciu o stave spracovania Vašich osobných údajov v súborovom systéme
  c) presnú informáciu o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje na ich spracovanie
  d) ostatné informácie uvedené v článku 15 GDPR
  e) zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania
  na opravu alebo výmaz Vašich nepresných, neúplných alebo starých osobných údajov.
  Ste oprávnený písomne požiadať o:
  f) výmaz Vašich osobných údajov, ak bol účel ich spracovania splnený
  g) výmaz Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, ak bol porušený zákon
  h) výmaz Vašich osobných údajov v iných prípadoch uvedených v článku 17 GDPR.
  i) zablokovanie Vašich osobných údajov.
  Ste oprávnený písomne požiadať o zablokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred skončením jeho
  platnosti alebo z iných dôvodov uvedených v článku 18 GDPR, ako aj o zablokovanie prenositeľnosti Vašich osobných údajov
  k iným prevádzkovateľom údajov,
  namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ak zákonitosť spracovania údajov je založená na oprávnenom záujme
  4Life Direct.
  8.3 Ak požiadate o informácie o tom, či a ako spracúvame Vaše osobné údaje, poskytneme Vám tieto informácie do 30 dní od podania
  žiadosti. Ak požiadate o zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, máme právo na primeranú náhradu
  nákladov na tvorbu kópií, obstaranie technických prostriedkov a na odoslanie informácií Vám.
  8.4 Informácie poskytnuté v súlade s odsekom 8.1 tohto oznámenia o ochrane údajov budú zahŕňať:
  a) účel, na aký sa údaje spracúvajú
  b) osobné údaje alebo prípadné kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú vrátane všetkých dostupných informácií o zdroji údajov
  c) informáciu, či poskytnutie osobných údajov je povinné alebo voliteľné
  d) povahu automatizovaného spracovania, a to na účely posúdenia, či je konanie alebo rozhodnutie, ktoré zasahuje do práv a
  oprávnených záujmov, založené na tomto spracovaní údajov, a
  e) príjemcov, resp. kategórie príjemcov.
  8.5 Ak zistíte alebo ak ste presvedčený, že my alebo ktorýkoľvek prevádzkovateľ spracúvame Vaše osobné údaje takým spôsobom,
  ktorý je v rozpore s ochranou Vášho súkromia, Vášho osobného života alebo so zákonom, a zvlášť ak osobné údaje nie sú presné
  s ohľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú, môžete:
  (i) požiadať nás alebo prevádzkovateľa o vysvetlenie
  (ii) požiadať nás alebo prípadného prevádzkovateľa o nápravu situácie. To zahŕňa zvlášť zablokovanie, opravu, doplnenie alebo
  výmaz osobných údajov.
  (iii) môžete tiež kontaktovať priamo Úrad na ochranu osobných údajov.
  8.6 Ak sa zistí, že Vaša žiadosť je oprávnená, chybu napravíme (alebo zabezpečíme, aby prevádzkovateľ chybu napravil).
  8.7 Ak utrpíte škodu následkom spracovania osobných údajov, máte právo domáhať sa náhrady škody súdnou cestou.
  Túto Politiku o ochrane údajov môžeme priebežne meniť. Ak urobíme dôležitú zmenu v spôsobe nakladania s Vašimi osobnými údajmi,
  upovedomíme Vás e-mailom alebo inými prostriedkami.
  4/4
  4Life Direct Insurance Services s.r.o., so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava 1, IČO: 47 894 288, zapísaná v obchodnom registri vedeným Okresným súdom Bratislava I.,
  oddiel: Sro, vložka č. 100512/B, samostatný finančný agent poistiteľa, zapísaný v registri finančných agentov a finančných poradcov vedenom Národnou bankou
  Slovenska pod číslom 19520.

Pokračovaním v prehliadaní našej stránky súhlasíte s využitím Cookies. Viac informácií nájdete na stránke Zásady používania súborov Cookie.PRIJAŤ