4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás týmto informuje, že vyššie uvedené údaje budú spracované za účelom ponúkania, uzatvárania a plnenia zmlúv o životnom a neživotnom poistení v rozsahu špecifikovanom tu. Prehlasujem, že som sa s ním zoznámil a porozumel mu.

Žiaľ žijeme vo svete, kde k nešťastným nehodám dochádza každý deň. Každý rok kvôli nehodám zomrú alebo sa stanú invalidmi tisíce ľudí. Nehody a vonkajšie príčiny sú jedným z hlavných dôvodov úmrtí a invalidity u mužov, ktorí majú od 45 do 49 rokov *. Ak utrpíte invalidné zranenia v dôsledku nehody a nemôžete naďalej pracovať vo Vašom súčasnom zamestnaní alebo v oblasti, v ktorej ste vyškolený alebo v ktorej máte skúsenosti. Čo by to znamenalo pre Vás a Vašich blízkych? Ako by ste sám dokázali finančne podporiť seba a svojich blízkych? Úrazové poistenie Vám môže pomôcť práve s tým. Poskytuje peniaze na pomoc nahradiť časť stratenej mzdy, účtov za lekársku starostlivosť, špeciálne lekárske vybavenie, prípadne potrebné zmeny Vášho domova alebo akýmkoľvek iným potrebným spôsobom. Ste chránený pred celkovou a trvalou invaliditou, vážnymi popáleninami, zlomeninami a hospitalizáciou v dôsledku nehody. Môžete získať až 20 000 EUR, ktoré budú vyplatené preto, aby sme pomohli Vám a Vašim blízkym s budúcnosťou.

* – Zdroj: https://slovak.statistics.sk: Príčiny smrti 2016

map

Zvoľte si krytie až do výšky 20 000 EUR

map

Dvojnásobná suma poistného plnenia v prípade úrazu v dôsledku cestovania ako cestujúci

map

Poistné plnenie je vyplácané do 7 pracovných dní odo dňa predloženia kompletnej žiadosti o výplatu poistných plnení

map

Mesačné poistné je cenovo dostupné

map

Ak ste vo veku od 18 do nedovŕšených 71 rokov. Vašu žiadosť schválime aj napriek Vášmu zdravotnému stavu

map

Pri žiadosti nepreverujeme Váš zdravotný stav výnimkou sú skôr existujúce zdravotné okolnosti

"Aby to bolo ešte jednoduchšie, toto poistenie môžete získať z pohodlia Vášho domova."

Pozrite si náš dokument s kľúčovým obsahom pre úplné a podrobné informácie a vylúčenia. Dokument je dostupný tu.

Všetky produktové dokumenty vrátane Všeobecných poistných podmienok sú dostupné v sekcii dokumentov..

Hlavné dokumenty pri žiadosti:
  • Formulár pre hlásenie pojistnej udalosti s úradne overeným podpisom žiadateľa - K stiahnutiu tu
  • Vyplněný formulár žiadosti – lekársky posudok - K stiahnutiu tu
  • Súvisiace lekárske záznamy
  • Súvisiace záznamy o úraze alebo iná dokumentácia potvrdzujúca úraz
  • V prípade trvalej invalidity- doloženie originálu alebo notársky overenej kópie rozhodnutia o invalidite aspoň v rozsahu 70 %